Agencja wspiera rozwój regionalny w różnych jego obszarach i jest ukierunkowana przede wszystkim na realizację inicjatyw gospodarczych w regionie Podlasia i Suwalszczyzny, a w szczególności:

  • współdziała w opracowaniu programów rozwoju regionu,
  • aktywnie wspiera biznes i eksport,
  • promuje region suwalski,
  • tworzy i realizuje programy aktywnej walki z bezrobociem,
  • tworzy nowe podmioty gospodarcze,
  • organizuje kształcenie zawodowe dorosłych i młodzieży, organizuje systemy gromadzenia i dystrybucji informacji gospodarczej,
  • organizuje inkubatory przedsiębiorczości,
  • przygotowuje i wdraża programy pomocowe.
Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARES” S.A.