Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Suwałkach, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki oraz określenie maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku, uwzględniając powyższe zniżki, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka, do wysokości:

- 50% za każde dziecko, w przypadku, gdy dochód rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium dochodowe);
- 20% – w przypadku osób będących w posiadaniu Suwalskiej Karty Mieszkańca – zwykłej;
- 50% – w przypadku osób będących w posiadaniu Suwalskiej Karty Mieszkańca – rodziny wielodzietnej;
- 50% – w przypadku osób będących w posiadaniu Suwalskiej Karty Mieszkańca – osób niepełnosprawnych.
Podstawą zwolnienia z ww. opłaty jest przedłożenie dyrektorowi Żłobka Miejskiego wniosku o częściowe zwolnienie.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku obejmuje m.in.: zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci, zapewnienie dzieciom przebywającym w żłobku wyżywienia, zgodnego z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, uwzględniając aktualne normy żywieniowe opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dzieci oraz troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Uchwała Rady Nr XLVII/588/2018 z dnia 2018-06-27 ws. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku
prowadzonym przez Miasto Suwałki oraz określenia maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku
Pobierz