Deklaracja dostępności strony internetowej Miasta Suwałki

Urząd Miejski w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Miasta Suwałki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miasta Suwałki.

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-04

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-08-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-05. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-02-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Nowicki, adres poczty elektronicznej mnowicki@um.suwalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875628161. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Prezydent Miasta Suwałk

Adres organu odwoławczego: ulica Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: org@um.suwalki.pl

Telefon organu odwoławczego: 875628000

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Do budynku prowadzą trzy wejścia: pierwsze wejście główne od ulicy Adama Mickiewicza, drugie wejście od dziedzińca oraz trzecie wejście do Wydziału Komunikacji również od strony dziedzińca. Na dziedziniec wchodzi się przez bramę boczną od ulicy Adama Mickiewicza.
Pierwsze wejście główne nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Podjazd zlokalizowany jest przy drugim wejściu od dziedzińca. Na drzwiach głównych widoczne są strzałki kierujące do podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Trzecie wejście również posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
Przy wszystkich trzech wejściach znajdują się przyciski systemu przywoławczego, za pomocą których można wezwać pracownika urzędu.
Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
Przy wejściu drugim znajduje się winda.
W ciągach komunikacyjnych nie ma progów uniemożliwiających przemieszczanie się osobom na wózkach.
Na parterze przy Kancelarii Ogólnej znajdują się schody w ciągu komunikacyjnym, które można ominąć podjazdem.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na trzech kondygnacjach budynku bez ograniczeń architektonicznych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze za portiernią.
Przed budynkiem na ogólnodostępnym parkingu, wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku urzędu zainstalowane są dwie pętle indukcyjne. Jedna pętla znajduje się w punkcie przyjmowania dokumentów w holu głównym, druga pętla znajduje się w Wydziale Komunikacji.
W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.
Na drzwiach głównego wejścia znajduje się tablica informująca o godzinach otwarcia urzędu oraz godzinach przyjęć interesantów napisana językiem Braille’a.

Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki

Do budynku prowadzą dwa wejścia: pierwsze wejście główne od ulicy Teofila
Noniewicza, drugie wejście z tyłu budynku od strony parkingu.
Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
Podjazd zlokalizowany jest przy drugim wejściu od tyłu budynku.
W budynku nie ma windy. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze po wcześniejszym wezwaniu pracownika. Pracownika do obsługi wzywa telefonicznie strażnik miejski dyżurujący w budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku urzędu znajduje się pętla indykcyjna w holu głównym przy stanowisku Straży Miejskiej.
W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.

Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Sejneńskiej.
Do wejścia prowadzą schody.
Wejście nie posiada podjazdu dla wózków.
W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia

1. na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB

2. strona posiada wersję o dużym kontraście

3. na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Miejski w Suwałkach dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostęne cyfrowo na treści dostęne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

Urząd Miejski w Suwałkach nie posiada aplikacji mobilnych.