Miasto Suwałki przystąpiło do procedury opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk, który zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., służy strategicznemu rozwiązywaniu problemów zdefiniowanych na konkretnym obszarze poprzez realizację złożonych, powiązanych ze sobą projektów rewitalizacyjnych dotyczących różnych sfer aktywności człowieka, przede wszystkim rozwiązujących problemy społeczne. Ponadto, Gminny Program Rewitalizacji Miasta Suwałk będzie stanowił podstawę do ubiegania się o fundusze europejskie na lata 2021-2027, na działania rewitalizacyjne.
 
Zrealizowane etapy:
 
1. DELIMITACJA I KOMITET REWITALIZACJI
 
Konsultacje społeczne dwóch projektów uchwał:
a) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Suwałk (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk nr 263/2022 z dnia 15.06.2022 r.).
b) w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk nr 264/2022 z dnia 15.06.2022 r.).
 
Linki do zarządzeń w BIP:
 
a) https://bip.um.suwalki.pl/Prawo_miejscowe/zarzadzenia_lista.html?p=2022%5Eczerwiec
b) https://bip.um.suwalki.pl/Prawo_miejscowe/zarzadzenia_lista.html?p=2022%5Eczerwiec
 
Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i propozycji odnośnie projektów dwóch uchwał (za pomocą formularzy zgłaszania uwag). Konsultacje odbywały się w terminie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 10 sierpnia 2022 r. W ramach konsultacji przeprowadzono trzy spotkania konsultacyjno-warsztatowe: 05.07.2022 r., 25.07.2022 r. i 03.08.2022 r. (online). Informacje podsumowujące przebieg wszystkich spotkań-warsztatów, a także informacja podsumowująca przebieg i wyniki konsultacji społecznych, uwzględniająca/wyjaśniająca zgłoszone uwagi, do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Suwałk, a także projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk były publikowane w BIP-ie w zakładce Organizacje pozarządowe/Konsultacje społeczne.
 
Link do informacji podsumowującej konsultacje społeczne:
 
https://bip.um.suwalki.pl/Informacje/ogloszenia_i_informacje/Obwieszczenia_prezydenta/obwieszczenia-prezydenta-z-2022-r/informacja-podsumowujaca-przebieg-wyniki-konsultacji-spol-proj-uchwaly-ws-wyznacz-obsz-zdegrad-rewitalizacji-proj-uchwaly-ws-wyznaczania-skladu-10-2022.html
 
Dnia 26 października 2022 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Suwałkach zostały podjęte następujące uchwały:
a) Uchwała nr L/650/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Suwałk
b) Uchwała nr L/651/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk
 
Link do uchwał w BIP-ie:
 
https://bip.um.suwalki.pl/Prawo_miejscowe/Uchwaly_Rady_Miejskiej?p=2022%5Epa%C5%BAdziernik
 
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 2 listopada 2022 r., poz. 4793 Uchwały nr L/650/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Suwałk.
 
2. PRZYSTĄPIENIE DO OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
 
Dnia 30 listopada 2022 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Suwałkach została podjęta Uchwała nr LI/671/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk.
Opublikowano w BIP-ie Obwieszczenia Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk.
 
Link do Obwieszczenia:
 
https://bip.um.suwalki.pl/Informacje/ogloszenia_i_informacje/Obwieszczenia_prezydenta/obwieszczenia-prezydenta-z-2023-r/obwieszczenie-prezydenta-miasta-suwalk-ws-przystapienia-do-sporzadzenia-gminnego-programu-rewitalieacji-miasta-suwalk.html