Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk jest powoływana na okres kadencji Prezydenta Miasta Suwałk. Jest ona społecznym organem opiniodawczym i ma służyć rozwojowi sportu i kultury fizycznej na terenie Miasta Suwałk. W latach 2018-2023 trwa siódma kadencja Rady Sportu. Obecna Rada Sportu została powołana Zarządzeniem nr 3/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zasad powołania Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk i ustalenia Regulaminu działania tej Rady, zmienionego Zarządzeniem nr 53/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zasad powołania Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk i ustalenia Regulaminu działania tej Rady. Skład osobowy Rady został ustalony zarządzeniem nr 57/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk, zmieniony zarządzeniem nr 24/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk.

Skład Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk:

 1. Piotr Ludwik Zieliński – Przewodniczący Rady Sportu,
 2. Bartosz Jasiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Sportu,
 3. Beata Marianna Harasimowicz,
 4. Waldemar Borysewicz,
 5. Wojciech Drażba,
 6. Wojciech Kowalewski,
 7. Marek Krejpcio,
 8. Kamil Lauryn,
 9. Kamil Makarewicz,
 10. Lech Remiszko,
 11. Miłosz Stachurski,
 12. Jerzy Czesław Szleszyński,
 13. Maciej Karol Tyczkowski,
 14. Wojciech Winnik

Do zadań Rady Sportu, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) należy w szczególności opiniowanie:
 1. strategii rozwoju Miasta Suwałk w zakresie kultury fizycznej,
 2. projektu budżetu Miasta Suwałk w części dotyczącej kultury fizycznej,
 3. programów dotyczących rozwoju bazy sportowej na terenie miasta Suwałk, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,
 4. projektów uchwał, określających warunki i tryb finansowania zadań własnych Miasta w zakresie rozwoju sportu.