Komitet Honorowy

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur SVD Biskup Ełcki
Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego
Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski
Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk
Zdzisław Przełomiec Przewodniczący Rady Miejskiej w SuwałkachKomitet Organizacyjny

Ewa Beata Sidorek – przewodnicząca  Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk
 Alicja Andrulewicz – zastępca przewodniczącej Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury
Agnieszka Domalewska – sekretarz p.o. Naczelnika Wydz. Kultury i Sportu, Urząd Miejski w Suwałkach
Anna Augustynowicz Kierownik Działu Edukacji, Animacji i Organizacji Imprez, Suwalski Ośrodek Kultury
Waldemar Borysewicz Dyrektor  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
Jerzy Brzozowski Dyrektor Muzeum Okręgowego
w Suwałkach
Joanna Hofmann-Delbor Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny w Suwałkach
Alicja Jacewicz Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, Urząd Miejski w Suwałkach
Mariusz Klimczyk Sekretarz Urzędu Miejskiego w Suwałkach
Maria Kołodziejska Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Grzegorz Kosiński Komendant Straży Miejskiej w Suwałkach
Jarosław Filipowicz Redaktor naczelny, DwuTygodnik Suwalski
Wiesława Kwaterska Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów
Bernard Michniewicz Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach
Tadeusz Radziwonowicz Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach
Krzysztof Rudowicz Członek Zarządu, Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” w Suwałkach
Jakub Amelian Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki
Wiesław Stelmach Skarbnik Miasta Suwałk
Ks. Prałat Jarema Sykulski Moderator Miasta Suwałk
Kamil Sznel Kierownik Biura Prezydenta Miasta Suwałk
Agnieszka Szyszko Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi