Mariusz Klimczyk
Sekretarz Miasta

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • nadzorowanie i koordynacja działań w zakresie organizacji pracy Urzędu i zarządzanie jego zasobami ludzkimi,
 • inspirowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji,
 • zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zapewnienie sprawnej obsługi interesantów,
 • zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji w Urzędzie,
 • nadzorowanie nad przygotowaniem aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 • zapewnienie prawidłowego przebiegu obsługi prawnej w Urzędzie,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań,
 • nadzorowanie czynności związanych z organizacją na terenie miasta wyborów i referendów,
 • pełnienie z upoważnienia Prezydenta określonych funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,
 • udział w Sesjach Rady Miejskiej,
 • pełnienie nadzoru nad Wydziałami w przypadku jego powierzenia przez Prezydenta,
 • nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • nadzorowanie prowadzenia spraw kadrowych Urzędu, w tym gospodarowanie funduszem płac i zagadnień związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.
 • prowadzenie innych spraw w imieniu Prezydenta.
Urząd Miejski w Suwałkach