Wiesław Stelmach

Skarbnik Miasta

Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Miasta i jako główny księgowy budżetu realizuje wynikające z tego tytułu zadania określone w odrębnych przepisach.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Miasta jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • nadzorowanie i koordynacja prac dotyczących opracowania projektu budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej,
 • czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu i opracowywanie określonych analiz i sprawozdań w tym zakresie,
 • wydawanie z upoważnienia Prezydenta decyzji w zakresie podatków oraz
 • opłat określonych w odrębnych przepisach,
 • zapewnienie prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi,
 • udzielanie wydziałom,
 • jednostkom powiązanym z budżetem,
 • sołectwom i organizacjom pozarządowym korzystającym z dotacji celowych z budżetu Miasta instruktażu w zakresie przepisów finansowych,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zmian w budżecie oraz wysokości podatków i opłat , w tym ulg i zwolnień,
 • zawiadamianie Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu poleceń w przypadku odmowy kontrasygnaty,
 • wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (ze zmianami) o finansach publicznych, współpraca z Sekretarzem Miasta w zakresie gospodarowania funduszem płac Urzędu.

Urząd Miejski w Suwałkach