Anna Cyran

Skarbnik Miasta

Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Miasta i jako główny księgowy budżetu realizuje wynikające z tego tytułu zadania określone w odrębnych przepisach.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

  • kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Miasta jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
  • nadzorowanie i koordynacja prac dotyczących opracowania projektu budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej,
  • czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu i opracowywanie określonych analiz i sprawozdań w tym zakresie,
  • wydawanie z upoważnienia Prezydenta decyzji w zakresie podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach,
  • zapewnienie prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi,
  • udzielanie wydziałom, jednostkom powiązanym z budżetem, sołectwom i organizacjom pozarządowym korzystającym z dotacji celowych z budżetu Miasta instruktażu w zakresie przepisów finansowych,
  • przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zmian w budżecie oraz wysokości podatków i opłat , w tym ulg i zwolnień,
  • zawiadamianie Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu poleceń w przypadku odmowy kontrasygnaty,
  • wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (ze zmianami) o finansach publicznych, współpraca z Sekretarzem Miasta w zakresie gospodarowania funduszem płac Urzędu.

Urząd Miejski w Suwałkach