Obwieszczenie
o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
„Planu adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasta Suwałki do roku 2030”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości:
1.    Gmina Miasto Suwałki przystępuje do konsultacji społecznych projektu pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasta Suwałki do roku 2030”, który określa działania adaptacyjne niezbędne do przystosowania miasta do zmian klimatu – zwiększenia jego odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich skutki oraz zwiększenie potencjału miasta do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk. Plan wskazuje zagrożenia klimatyczne dla Suwałk wynikające ze zmian klimatu, którymi są ekstremalne zjawiska pogodowe, w szczególności wysokie temperatury, intensywne opady, wichury i burze.
2.    Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasta Suwałki do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania projektu Planu na środowisko od 6 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.:
–         na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach https://um.suwalki.pl w zakładce Dla Mieszkańca;
–         w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.suwalki.pl/ w zakładce ochrona środowiska, plan adaptacji do zmian klimatu;
–         ;
–         w Wydziale Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, pok. nr 210 , piętro II od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
3.    Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie wskazanym w pkt 2 – poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://suwalki.pl/ w zakładce Konsultacje społeczne i dostarczenie go:
–         mailem na adres os@um.suwalki.pl bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
–         poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na stronie internetowej https://um.suwalki.pl;
–         osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
–         pocztą na adres Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
4.    Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
5.    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Suwałk.
6.    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości:
–         na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach https://bip.u,.suwalki.pl/ w zakładce ochrona środowiska, plan adaptacji do zmian klimatu;
–         na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1,
–         w prasie.