Suwalska Karta Mieszkańca to kompleksowy program działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk. SKM uprawnia do wielu zniżek i preferencji, m.in. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, tańszych biletów do Aquaparku Suwałki i innych obiektów sportowych Miasta Suwałki, a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Posiadanie Karty uprawnia również do korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Suwałki i zniżki w Żłobku Miejskim. Wysokość zniżek jest zależna od grupy, do której jest skierowana. Ulgi obowiązują od 1 września 2018 r.

Wnioski o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca oraz odbiór SKM jest możliwy w pokoju nr 102 (I piętro) przy ul Noniewicza 71A w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Suwałkach tj,:
  • poniedziałek - 8.00 - 16.00
  • wtorek - piątek - 7.30 - 15.30


Suwalska Karta Mieszkańca ma cztery wersje:

– Karta zwykła – kolor biały POBIERZ FORMULARZ

– Karta rodziny wielodzietnej – kolor zielony POBIERZ FORMULARZ

– Karta osoby niepełnosprawnej – kolor niebieski POBIERZ FORMULARZ

– Karta seniora – kolor żółty POBIERZ FORMULARZ

Pozostałe dokumenty:

OŚWIADCZENIE – planowany termin ukończenia nauki

OŚWIADCZENIE – o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Elektronicznie wnioski o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca można również złożyć za pomocą strony internetowej E-URZĘDU

Aby złożyć wniosek o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca za pomocą Cyfrowego Urzędu należy:
1) posiadać bezpłatny profil zaufany: można go założyć przez INTERNET lub w punkcie potwierdzającym. Wszelkie informacje i instrukcje są na stronie: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

LUB
2) posiadać płatny certyfikat kwalifikowany

NASTĘPNIE:
Elektroniczne wnioski można złożyć za pomocą strony internetowej E-URZĘDU

 

UWAGA! Do formularza elektronicznego pisma ogólnego należy dołączyć jako załączniki:
- wypełniony wniosek o wydanie karty (w formacie .pdf)
- skany zdjęć osób, dla których wnioskowane są karty (zdjęcie dowodowe w formacie .jpg)
- pierwszą stronę zeznania rocznego PIT (w przypadku emerytów PIT 40A) za ostatni rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach zeznania rocznego PIT i z podanym adresem zamieszkania na terenie miasta Suwałki lub wskazanym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Suwałk, a w przypadku rozliczania się przez Internet - pierwszą stronę złożonego w formie elektronicznej zeznania rocznego PIT (wraz z numerem referencyjnym nadanym przez system Ministerstwa Finansów),
- w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą i opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej - wydaną, za ostatni rok podatkowy, decyzję w sprawie wymiaru stawki karty podatkowej
- w przypadku osób do 26. roku życia, korzystających z ulgi "Bez PIT dla młodych" - PIT 11 od pracodawcy z podanym adresem zamieszkania na terenie miasta Suwałki
- w przypadku osób, które zamieszkały na terenie miasta Suwałki w roku kalendarzowym złożenia wniosku złożony w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach formularza ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej) z podanym aktualnym adresem zamieszkania ,

Złożenie pisma ogólnego bez załączników nie wystarczy do uzyskania Suwalskiej Karty Mieszkańca.
Pozostałe wymagane dokumenty (informacje we wnioskach) niezbędne do wydania Suwalskiej Karty Mieszkańca należy okazać przy odbiorze karty.

Wyrobienie duplikatu Suwalskiej Karty Mieszkańca wymaga wniesienia opłaty w wysokości 10 zł na następujący numer rachunku bankowego: 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949 wpisując w tytule: duplikat Suwalskiej Karty Mieszkańca.

Suwalska Karta Miejska warianty kolorystyczne

Wzory kart zawiera Zarządzenie Nr 197/2018 z dnia 2018-06-08 w sprawie Regulaminu Suwalskiej Karty Mieszkańca oraz wzorów dokumentów związanych z programem, a warunki otrzymania określa Uchwała Nr XLV/554/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki.

Suwalska Karta Mieszkańca – kto może ją otrzymać?

Suwalską Kartę Mieszkańca może otrzymać każdy mieszkaniec miasta Suwałki, który:

a) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach i deklaruje w swoim zeznaniu, albo wynika to z decyzji Urzędu Skarbowego w Suwałkach, że jego miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia rozliczonego ostatnio roku podatkowego jest miasto Suwałki,

b) jest rolnikiem, posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Suwałk, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa,

c) jest osobą bezrobotną,

d) otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Suwalską Kartę Mieszkańca mogą otrzymać również członkowie rodziny osób wymienionych powyżej nieuzyskujący dochodów, których miejscem zamieszkania jest miasto Suwałki:

a) niepracujący współmałżonek,

b) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub kontynuujący naukę lub studia do 26 roku życia z wyłączeniem nauki w policealnych szkołach dla dorosłych,

c) osoby niepełnosprawne pozostające pod opieką osoby wskazanej bez ograniczenia wieku.

Suwalska Karta Mieszkańca skierowana jest też do dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach oraz w rodzinach zastępczych z terenu miasta Suwałk.

Do programu Suwalska Karta Mieszkańca mogą też przystąpić Partnerzy czyli firmy i przedsiębiorcy

Partnerzy są zobowiązani do udzielenia posiadaczom karty rabatów w wysokości co najmniej 10% i oznaczenia swojego lokalu naklejką Partnera Programu.

Korzyści z posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca:

Suwalska Karta Mieszkańca uprawnia do wielu zniżek i preferencji, m.in. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży czy tańszych biletów dla pozostałych uczestników programu, tańszych biletów do Aquaparku Suwałki i innych obiektów sportowych Miasta Suwałki a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Posiadanie Suwalskiej Karty Mieszkańca uprawnia również do korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez miasto Suwałki. Wysokość zniżek jest zależna od grupy, do której jest skierowana.