Tytuł projektu „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap”
Nr projektu: WND-RPPD.05.04.01-20-0039/20
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.
 
Projekt stanowi kolejny etap w zakresie poprawy jakości komunikacji miejskiej w mieście Suwałki. W ramach projektu założono:
- zakup 4 szt. niskoemisyjnych autobusów na gaz CNG o długości ok. 10,5 m;
- wdrożenie miejskiego systemu roweru publicznego obejmującego m.in. 4 stacje rowerowe i 40 rowerów w tym rowery elektryczne (5 szt.) i 1 tandem;
- budowę infrastruktury do obsługi transportu miejskiego oraz poprawy bezpieczeństwa pasażerów (rozbudowa ul. Szpitalnej obejmująca m.in. wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika, zatoki autobusowej z przystankiem wraz z infrastrukturą techniczną);
- zakup systemu dynamicznej informacji pasażerskiej/ITS (4 szt. tablic elektronicznych na przystanki);
- działania informacyjne i edukacyjne dot. popularyzacji i promocji transportu publicznego, transportu nisko i bezemisyjnego, systemu roweru publicznego (Europejski Dzień bez Samochodu, festyn ekologiczny, ulotki z zakresu promocji ekologicznego transportu);
 
Działania zaplanowane w ramach projektu przyczynią się do poprawy jakości powietrza w mieście Suwałki poprzez ograniczenie zanieczyszczeń takich jak: CO2 i innych szkodliwych związków. Zastąpienie starych i niespełniających aktualnych norm emisji pojazdów poprzez jednostki niskoemisyjne przyczyni się do zredukowania emisji CO2 o ok. 10 %. Zakup nowoczesnego taboru w połączeniu z systemem roweru miejskiego będzie prowadzić do trwałej zmiany schematów mobilności mieszkańców, redukcji zatłoczenia komunikacyjnego i ograniczenia hałasu.
 
Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu: 7 784 461,77 zł
Wartość wydatków  kwalifikowalnych 7 572 897,31 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 5 301 028,11 zł
Okres realizacji: październik 2020 r. – czerwiec 2022 r.