Usługi door-to-door w Mieście Suwałki

Miasto Suwałki – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach jest realizatorem projektu pn. „Usługa door-to-door w Mieście Suwałki” - realizowanego w ramach Konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego w ramach projektu pn. „usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zaspokajanie potrzeb transportowych mieszkańców Suwałk mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się w celu aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez zakup nowego środka transportu i uruchomienie usługi door-to-door.

Harmonogram realizacji zadania
Ø  Od 1 marca do 31 maja 2021 r. działania organizacyjno - wdrożeniowe usług
Ø  1 czerwca 2021 r. do 31 października 2022 r. realizacja usług w ramach projektu
Ø  1 listopada 2022 r. do 30 listopada 2023 r. realizacja usług w ramach trwałości projektu.
 
Odbiorcami usług są:
Ø  pełnoletni mieszkańcy Suwałk, a jednocześnie  niepełnosprawni z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności mający trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, ale nie mają możliwości korzystania z transportu publicznego lub przewozu osób niepełnosprawnych organizowanego ze środków budżetu samorządowego, budżetu państwa lub środków PFRON.
Ø  W pierwszej kolejności do korzystania z usług uprawnione są osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, poruszające się na wózkach inwalidzkich, aktywne zawodowo.
Ø  W dalszej kolejności do korzystania z usług uprawnione są:
a) osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem kodu:
- 05-R - upośledzenie narządu ruchu,
- 10-N – choroby neurologiczne,
- 04 – O – choroby narządu wzroku, osoby niewidome i ociemniałe;
b) osoby nie posiadające orzeczenia, które ze względu na wiek lub chorobę mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na dysfunkcję narządu ruchu  ograniczającą sprawność, w tym poruszają się  na wózku inwalidzkim, o kulach, balkoniku, bądż wykazują inne psychosomatyczne ograniczenia itp.

Planowane efekty:
Ø  Likwidacja barier transportowych dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo
Ø  Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 170 mieszkańców Suwałk z ograniczoną mobilnością

Całkowita wartość projektu: 703.908,97 zł,  z tego:
Ø  Fundusze Unii Europejskiej – 593.254,48 zł - 84,28%
Ø  budżetu państwa – 110.654,49 zł- 15,72%.

Działania w ramach projektu obejmują:
Ø  zakup samochodu 9.osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych
Ø  zakup schodołaza gąsiennicowego,
Ø  zakup wózka inwalidzkiego
Ø  przyjmowanie zgłoszeń na usługi w dni robocze od 8:00 do 15:00
Ø  świadczenie usług door-to-door w dni robocze od 7:00 do 18:00
Ø  zatrudnienie 2 kierowców, 2 asystentów w wymiarze ¾ etatu i dyspozytora na 1 etat, w tym 1 osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności
 
Ø  Regulamin świadczenia usług transportowych określa Zarządzenie nr 55/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie organizacji i świadczenia usług door-to-door na terenie miasta Suwałki w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2023 r.
http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-55-2021-w-sprawie-zasad-organizacji-i-swiadczenia-uslug-door-to-door-na-terenie-miasta-suwalki-w-okresie-od-1-czerwca-2021-r-do-30-listopada-2023-r-.htm

Ø  Zarządzenie nr 424/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18 lutego2021 r. w sprawie zasad organizacji i świadczenia usług door-to-door na terenie miasta Suwałki w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2023 r.
https://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-424-2021-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-55-021-prezydenta-miasta-suwalk-z-dnia-18-lutego-2021-r-w-sprawie-zasad-organizacji-i-swiadczenia-uslug-door-to-door-na-terenie-miasta-suwalki-w-okresie-od-1-czerwca-2021-r-do-30-listopada-2023.html

Ø  Klauzula informacyjna:
http://mopr.suwalki.pl/sites/default/files/2022-01/Kaluzula%20Informacyjna%20dtd_0.pdf

Ø  Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door na terenie Miasta Suwałki w okresie od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2023 r. przyjęta uchwałą nr XXX/397/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 marca 2021 r. (Dz. Urz. WP z 2021 r. poz.1500)
https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2021/1500/