Miasto Suwałki pozyskało środki finansowe w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu:
Zaspokojenie potrzeb transportowych mieszkańców Suwałk mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu w celu aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez zakup nowego środka transportu
i uruchomienie usługi door-to-door od 1 czerwca 2021 r. do 31 października 2022 r. (Gmina Miasto Suwałki zapewnia trwałość projektu do 30 listopada 2023 roku).

Planowane efekty:
Projekt przewiduje organizację w Mieście Suwałki usług indywidualnego transportu
door – to – door: są to usługi indywidulanego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmujące pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc
w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa, zgodnie z założeniami projektu, może być realizowana
na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w wieku powyżej 18. roku życia.

W ramach realizacji projektu przewiduje się m.in. zakup środka transportu do przewozu osób
z niepełnosprawnością, schodołazu i wózka inwalidzkiego.

Realizatorem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, a usługi będą świadczone bezpłatnie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -18:00, z możliwością rozszerzenia usługi na dni wolne od pracy adekwatnie do potrzeb osoby wymagającej wsparcia w zakresie mobilności.

Warunkiem niezbędnym do korzystania z przewozów jest doświadczanie trudności związanych
z przemieszczaniem.

Pierwszeństwo w uzyskaniu przewozów będą miały osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, poruszające się na wózkach inwalidzkich, aktywne zawodowo.

W dalszej kolejności do przewozów będą uprawnione osoby legitymujące się orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem kodu: 05-R - upośledzenie narządu ruchu,
10-N – choroby neurologiczne, 04 – O – choroby narządu wzroku (osoby niewidome
i ociemniałe), a także osoby nieposiadające orzeczenia, które ze względu na wiek lub chorobę mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na dysfunkcję narządu ruchu ograniczającą sprawność, w tym poruszają się na wózku inwalidzkim, o kulach, balkoniku, bądź wykazują inne psychosomatyczne ograniczenia itp.

Wartość projektu:
Ø  722.150,01 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
Ø  608.628,03 zł