WND-RPPD.08.02.01-20-0013/18 pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach”

Przedmiotowy projekt obejmuje rozbudowę budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Suwałkach przy ulicy Sejneńska 33A, funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Przebudowany obiekt będzie przeznaczony  do realizowania zajęć z  kształcenia praktycznego, przedmiotów branży budowlanej, OZE
 i mechanicznej oraz jako ośrodek egzaminacyjny, do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach:

  • technik budownictwa,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • technik mechanik,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych  w Suwałkach  dostosowanego do potrzeb rynku pracy realizowanego we współpracy z pracodawcami  poprzez rozbudowę budynku warsztatów i zakup wyposażenia do praktycznej nauki zawodu.

Zakładane rezultaty:
- przystosowanie oferty kształcenia zawodowego w ZST w Suwałkach do kierunków rozwojowych województwa (zgodnie ze strategią inteligentnych specjalizacji), 
- stworzenie warunków w ZST w Suwałkach  zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w branży budowlanej, mechanicznej czy OZE, poprzez utworzenie/modernizację 14 pracowni do praktycznej nauki zawodu,
- przystosowanie budynku warsztatu Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- podniesienie atrakcyjności, jakości kształcenia i  szkolenia zawodowego poprzez modernizację  i poprawę funkcjonalności budynku warsztatów CKP nr 2 w Suwałkach,
- poprawa sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy absolwentów ZST w Suwałkach.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
  1. Rozbudowę i przebudowę budynków warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach
  2. Zakup wyposażenia i sprzętu do warsztatów praktycznej nauki w następujących zawodach: technik budownictwa, monter zabudowy  i robót wykończeniowych w budownictwie, technik mechanik w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń, techniki urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Źródła finansowania:
Środki z EFRR – 3.567.103,85 PLN (85%)
Budżet Miasta Suwałki: PLN 
Całkowity koszt projektu: 5.449.039,78 PLN
Okres realizacji projektu: 04.10.2018 r. – 15.01.2020 r.