Miasto Suwałki otrzyma 1 662 072,36 zł w ramach podpisanej w dniu 14.04.2022 r. umowy na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-0 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Środki z grantu zostaną przeznaczone na cyfryzację Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek podległych i nadzorowanych. W ramach tego obszaru zostaną m. in. zakupione:
  • stacje robocze,
  • portal podatkowy dla mieszkańców i przedsiębiorców,
  • oprogramowanie, serwery i drukarki.

Ponadto w jednej z jednostek zostanie utworzona wirtualna sieć wewnętrzna pomiędzy sześcioma lokalizacjami.
W ramach grantu środki zostaną przeznaczone również na zakup sprzętu IT dla jednostek oświatowych (np. komputery, drukarki ze skanerami, serwery).

W ramach projektu zaplanowano również szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa: KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności) oraz ochrona danych osobowych. Ponadto będzie przeprowadzona techniczna diagnoza cyberbezpieczeństwa JST. To zadanie zostanie zlecone firmie zewnętrznej posiadającej uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

Miasto Suwałki planuje, w ramach przyszłych zakupów sprzętu, stworzyć „pakiety sprzętu” przynależne dla każdej jednostki (np. przedszkole, szkoła podstawowa, zespół szkół i inne jednostki organizacyjne). Pakietowe założenie dostaw sprzętu pozwoli na efektywne przeprowadzenie zamówienia publicznego podzielonego na niezależne części (np. komputer, oprogramowanie biurowe, antywirus, laptop, drukarka, NAS) i podział sprzętu do przekazania.

Ponadto w ramach grantu zostaną również zrefundowane wydatki w wysokości 314 328,45 zł na sprzęt i oprogramowanie zakupione w Urzędzie Miejskim w Suwałkach i jednostkach podległych od 1 lutego 2020 r. Ww. sprzęt wykorzystywany jest obecnie m. in. do video-spotkań, wymiany plików i wiadomości, prowadzenia telekonferencji, transmisji sesji rady miejskiej i spotkań z mieszkańcami.
 
Budżet projektu w ramach podpisanej umowy o grant:
  • Wartość całkowita projektu: 1 662 072,36 zł
  • Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 662 072,36 zł
  • Dofinansowanie z EFRR (100%): 1 662 072,36 zł
  • Realizacja projektu: w okresie maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy (podpisanie umowy 14.04.2022 r.), ale nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 r.