Informacja o projekcie nr WND-RPPD.05.03.01-20-0164/18 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) – II etap”
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0164/18-00 została podpisana przez władze miasta i województwa podlaskiego w dniu 2 sierpnia 2019 r.
 
Prace budowlane w ramach projektu będą polegały na ociepleniu ścian zewnętrznych, ścian w gruncie, stropodachów, stropów, podłóg na gruncie, częściowo stolarki drzwiowej i okiennej, montażu instalacji fotowoltaicznych, wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne, montażu systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Planowane zmiany, wynikające z opracowanych dla budynków audytów energetycznych, podniosą efektywność energetyczną obiektów, które nie spełniają obowiązujących wskaźników izolacyjności cieplnej w zakresie norm obowiązujących od 01.01.2021 r., obniżą zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną, co obniży koszty eksploatacji obiektów oraz przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie miasta i gminy Suwałki oraz podwyższy estetykę budynków.

Budżet projektu:
Wartość całkowita: 10 194 731,23 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 8 573 432,82 PLN
Wartość wydatków niekwalifikowanych: 1 621 298,41 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 7 287 417,85 PLN (85%).
Okres realizacji projektu: 02.08.2019 - 31.01.2021 (finansowe zakończenie realizacji projektu).