Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w SuwałkachTytuł projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach”.

Nr projektu: WND-RPPD.05.03.01-20-0119/16

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.3. – „Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej”. Cel: „Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym”. Umowa o

dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.07.2017 r.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach, co przyczyni się do redukcji zapotrzebowania na energię oraz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Zakres projektu:

Roboty budowlane obejmują:

 - renowację zabytkowej elewacji frontowej budynku,

 - ocieplenie poddaszy wełną mineralną wraz z wymianą pokrycia dachowego na pokrycie z blachy płaskiej;

 - ocieplenie pozostałych ścian budynku głównego i oficyn styropianem;

 - ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych styropianem wraz z wykonaniem izolacji  pionowej,

 - wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,

 - wymianę  instalacji c.o. i instalacji c.w.u.,

 - wymianę opraw i świetlówek, częściową wymianę instalacji elektrycznej i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW.


Całkowita wartość projektu: 3 655 480,89 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 154 955,06 zł
Wartość dofinansowania z UE: 1 396 067,55 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta Suwałki
Termin realizacji projektu: lipiec 2017 r. – sierpień 2018 r.