Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w SuwałkachTytuł projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach”.

Nr projektu: WND-RPPD.05.03.01-20-0119/16

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.3. – „Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej”. Cel: „Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym”. Umowa o

dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.07.2017 r.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach, co przyczyni się do redukcji zapotrzebowania na energię oraz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Zakres projektu:

Roboty budowlane obejmują:

 •  renowację zabytkowej elewacji frontowej budynku,
 •  ocieplenie poddaszy wełną mineralną wraz z wymianą pokrycia dachowego na pokrycie z blachy płaskiej;
 •  ocieplenie pozostałych ścian budynku głównego i oficyn styropianem;
 •  ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych styropianem wraz z wykonaniem izolacji  pionowej,
 •  wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,
 •  wymianę  instalacji c.o. i instalacji c.w.u.,
 •  wymianę opraw i świetlówek, częściową wymianę instalacji elektrycznej i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW. 

  Całkowita wartość projektu: 3 654 112,69 zł
  Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 153 703,06 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 1 395 513,54 zł
  Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta Suwałki
  Termin realizacji projektu: lipiec 2017 r. – sierpień 2018 r.