Miasto Suwałki realizuje projekt o nr #R085 pt. „Healthy Boost – Miejskie laboratoria na rzecz lepszego zdrowia dla wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego - pobudzanie międzysektorowej współpracy na rzecz zdrowia i dobrobytu w miastach” współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, cel szczegółowy 1.3 „innowacje nietechnologiczne”.
 
Partnerem Wiodącym jest Miasto Turku (Finlandia)

Pozostali partnerzy projektu to:
1. Metropolia Uniwersytet Nauk Stosowanych, Helsinki, Finlandia
2. Miasto Helsinki, Finlandia
3. Miasto Tartu, Estonia
4. Miasto Kowno, Litwa
5. Miasto Jelgava, Łotwa
6. Rada Regionu Vesterbotten, Szwecja
7. Miasto Poznań, Polska
8. Rosyjskie Stowarzyszenie Zdrowych Miast – Regiony Północno-Zachodniej Rosji
9. Instytut Medycyny Pracy Nofera, Departament Polityki Zdrowotnej, Polska
10. Uniwersytet Stradins w Rydze, Łotwa
11. Departament Zdrowia Publicznego, Litwa
12. Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu - Centrum Współpracy WHO ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Niezakaźnych, Litwa
 
Celem ogólnym projektu jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju miast Regionu Morza Bałtyckiego (RMB) i dobrobytu społecznego mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego poprzez poprawę międzysektorowych polityk miejskich.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE:
-              zwiększenie innowacyjności administracji miejskiej wokół RMB w celu lepszego reagowania na bieżące i przyszłe złożone wyzwania miejskie;
-              poprawa współpracy międzysektorowej w miastach regionu Morza Bałtyckiego w celu umożliwienia administracji miejskiej zapewniania zintegrowanych polityk na rzecz poprawy zdrowia i dobrostanu obywateli;
-              zwiększenie współtworzenia i umożliwienie obywatelom udziału w planowaniu polityki;
-              zorientowanie na planowanie zdrowia i dobrobytu w miastach przyszłości poprzez sprawne innowacje i wspólny rozwój usług i produktów;
-              poszerzenie bazy innowacji (rezerwuar wynalazków, pomysłów i odkryć stanowiących platformę dla ich wysiłków innowacyjnych) miast RMB;
 
W miastach uczestniczących w projekcie zostaną uruchomione projekty pilotażowe, które  będą służyć jako "praktyczne" programy szkoleniowe mające na celu wzmocnienie współpracy międzysektorowej. Obywatele, a także zaangażowanie społeczności miejskich, będą integralną częścią tego procesu, aby zapewnić dostosowanie do lokalnych potrzeb.
 
Miasto Suwałki planuje przeprowadzenie pogłębionej analizy dokumentów dot. stanu zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym (zakładana jest aktualizacja dokumentu pn. „Program Ochrony Zdrowia Dzieci”, który powstał w ramach projektu nr LT-PL-1R-081 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”) oraz działań pilotażowych.
 
 
Wartość całkowita projektu: 2 534 507.85 EUR
Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Suwałki):  109 700.00 EUR
Kwota dofinansowania z ERDF (Miasto Suwałki):  93 245 EUR (85 % kosztów kwalifikowalnych)
Wkład własny (Miasto Suwałki): 16 455 EUR (15 % kosztów kwalifikowanych)
 
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2019 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.

 
Podsumowanie w języku angielskim:
 
The Healthy Boost project addresses the health burden of city residents due to unhealthy lifestyles. Cities such as Poznan, Klaipeda, Jelgava, Tartu and Turku experiment with different methods of community participation, health learning or cross-sectoral cooperation. The main objective of the project is to make urban policies for health and well-being more innovative, more effective and more integrated. This includes work on cross-sectoral cooperation with potential to be used in other fields as well.
 
By Healthy Boost project the model for effective and participatory cross-sectoral cooperation for health and well-being on the local level will be constructed. The model development process  involves different departments of the city administration and stakeholders outside the administration: academy, NGOs, city residents and SMEs. The model should enable city residents to participate in local decision making and create platform for cooperation between the different partners.
 
Through the activities with the partners of the project (14), the dissemination of the results of the Healthy Boost project will be widespread around the Baltic Sea Region. The increased capacity of decision makers as well as the increased participation of the empowered city residents and SMEs will change the way these problems are addressed and tackled. The participating cities will pilot the models and tools and then share their experiences with the Baltic Sea Region to help promote the cross-sectoral approach to urban challenges.
 
The lead topic and activity of Suwalki Municipality in the project is to diagnose and create multi-sectoral document. It is important for Suwałki because there are signals that problems in kids health related to non-communicable, civilization diseases occur nowadays with the highest rate than in the past.
It is planned to make deeper researches on the base of existing and complex document (“Children’s Health Improvement Programme”, which was created in other INTERREG project) or even actualise this document in the area which we will be working on (we suppose it will be the nutrition and physical activities matters).
 
Total Budget: 2 534 507.85 EURO
Total Programme co-financing: 2 042 078,83 EURO
ERDF budget: 2 361 307,85 EURO
ENI + RU budget: 173 200
Suwałki Municipality budget: 109 700.00 EUR
Suwałki Municipality pogramme co-financing: 93 245 EUR (Co-financing rate 85%)
Suwałki Municipality Own contribution: 16 455 EUR
Implementation start: 01/01/2019
Implementation end: 31/12/2021