Projekt pn. „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” w ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje do pracy, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


Okres realizacji projektu:
1.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Lider – Miasto Suwałki,
Realizatorzy: Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach, Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
Partner – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Celem projektu jest takie kształtowanie kompetencji uczestników systemu kształcenia zawodowego, aby stale odpowiadały potrzebom istniejących i powstających miejsc pracy, przez co nastąpi wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 4.902.789,89 zł

Zadania w projekcie:
  1. Popytowe doradztwo kompetencji - przygotowanie systemu doradztwa popytowego opartego na potrzebach pracodawców, utworzenie sieci współpracy doradców i SPInKa.
  2. Staże zawodowe i praktyki dla uczniów oraz staże dla nauczycieli organizowane u pracodawców.
  3. Dodatkowe formy kształcenia - szkolenia specjalistyczne; zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów.
  4. Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej - dostosowanie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego
  5. Współpraca z uczelniami wyższymi - kursy przygotowawcze, zajęcia prowadzone w szkole wyższej.
  6. Współpraca z pracodawcami - przygotowanie nowych programów nauczania, utworzenie klas patronackich, stypendia i wyjazdy dla uczniów, doposażenie pracowni do kształcenia zawodowego.
Dodatkowe zajęcia dla uczniów ZS4, ZS6, Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, w tym, m.in.:
- Kurs: Projektowanie procesów wytwórczych – programowanie CAM (ZST)
- Kurs: Programowanie układów automatyki przemysłowej (ZST)
- Kurs: Anglojęzyczny kurs projektowania i montowania układów automatyki (ZST)
- Szkolenia informatyczne ECDL dla uczniów (ZS4, ZS6, ZST)
- Warsztaty informatyczne CISCO (ZS6, ZST)
- Kursy KUZ i specjalistyczne kursy (ZS4, ZS6, ZST)
- Koła naukowe, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z przedsiębiorczości, warsztaty z kreatywności dla uczniów, zajęcia wyrównawcze, warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, indywidualne zajęcia wspierające uczniów zdolnych (ZS4, ZS6, ZST)
- Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych (ZS4, ZS6, ZST)
- Zajęcia na uczelniach wyższych dla uczniów ZS4, ZS6, ZST
- Poradnictwo edukacyjno-zawodowe (ZS4, ZS6, ZST)

Wyposażenie pracowni w szkołach (pomoce dydaktyczne), w tym:
1) doposażenie pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w ZST;
2) doposażenie pracowni technologii robót betoniarskich i zbrojarskich w ZST;
3) doposażenie pracowni spawalni w ZST;
4) doposażenie pracowni turystyczno-geograficznej w ZS4;
5) doposażenie pracowni technologicznej w ZS4;
6) doposażenie pracowni analizy żywności w ZS4;
7) doposażenie pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w ZS6;