RPO banner

Tytuł projektu:
„Zielone Suwałki  - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście”

Nr projektu: WND-RPPD.06.03.00-20-0036/23

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

Projekt polega na utworzeniu nowych terenów zielonych, ochronie bioróżnorodności oraz rozpoczęciu kompleksowej koncepcji zazieleniania miasta Suwałki. W ramach projektu utworzone zostaną: 4 parki kieszonkowe (tj. park u zbiegu ul. Wigierskiej i ul. Wesołej - również rozbetonowanie nawierzchni; park u zbiegu ul. Waryńskiego i ul. Utrata, park u zbiegu ul. Utrata i ul. Łąkowej i park przy bulwarach nadrzecznych przy ul. 1 Maja) oraz 2 parki linearne (teren położony przy ul. M. Reja - pomiędzy ul. A. Wierusza Kowalskiego i ul. A. Lityńskiego oraz teren położony przy ul. M. Reja - pomiędzy ul. W. Witosa i ul. A. Lityńskiego). Nastąpi też rozbetonowanie nawierzchni w trzech miejscach w mieście (tj. na Placu Marszałka J. Piłsudskiego, na Placu Marii Konopnickiej i terenu u zbiegu ul. Wigierskiej i Wesołej) oraz wykonanie 6 zielonych przystanków (z rozbetonowaniem nawierzchni). W ramach projektu wykonane będą również nasadzenia drzew dojrzałych gatunków rodzimych, łąki kwietne, nasadzenia wielopiętrowe, rośliny zapewniające pożywienie dla zwierząt i owadów, usunięcie gatunków inwazyjnych, instalacje schronień dla owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków, poidełko i karmniki dla ptaków, elementy małej architektury jak ławki parkowe, huśtawki, tablice edukacyjne. Projekt przewiduje też zakup ciągnika, kosiarki i glebogryzarki do utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej.

Projekt pozytywnie wpłynie na jakość środowiska naturalnego oraz jakość powietrza w mieście, ograniczy hałas, przyczyni się do ograniczenia tzw. efektu miejskiej wyspy ciepła oraz zwiększenia absorpcji wód deszczowych. Nowe tereny zielone służyć też będą mieszkańcom w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych.

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu: 1 045 783,10 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 045 783,10 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 888 915,63 zł

Okres realizacji: lipiec 2023 r. – grudzień 2023 r.