Tytuł projektu: „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”


Nr projektu: WND.RPPD.08.05.00-20-0007/18
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 – Rewitalizacja.
 
Cel: Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna obszarów zmarginalizowanych.
Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana przez władze miasta i województwa podlaskiego w dniu 29.06.2018 r.
 
Zakres projektu:
Projekt obejmuje 2 zadania tj. rewitalizację budynku byłej łaźni (zadanie 1) oraz rewitalizację z zagospodarowaniem części terenów przyległych w celu utworzenia bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza (zadanie 2).
 
Zadanie 1 obejmuje zaadaptowanie budynku historycznej łaźni na obiekt użyteczności publicznej z przestrzenią wystawienniczą przeznaczoną na galerię oraz na potrzeby usług kultury i sportu jako zaplecza bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach.
 
Zadanie 2 przewiduje rewitalizację i zagospodarowanie terenów nadrzecznych i utworzenie bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza położonych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku starej łaźni. Prace obejmą m.in. wykonanie chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, nasadzenia zieleni (trawniki i łąki kwiatowe) z elementami małej architektury, oświetlenie terenu z iluminacją. Wykonana zostanie też regulacja brzegów rzeki z umocnieniem podstawy skarp (od mostu na ul. Mickiewicza do mostu na ul. Kościuszki), budowa nabrzeża rekreacyjnego i slipu dla kajaków, przepławka dla ryb z remontem jazu oraz kładka dla pieszych i rowerzystów.
 
Całkowita wartość projektu: 13.252.217,97 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 7.779.141,34 zł
Wartość dofinansowania (EFRR i Budżet Państwa): 6.223.313,00 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa i środki własne Miasta Suwałki
Okres realizacji projektu: grudzień 2017 r. – grudzień 2019 r.