Tytuł projektu: Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w SuwałkachNr projektu:
WND-RPPD.05.04.01-20-0005/17
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.4. – „Strategie niskoemisyjne”, Poddziałanie 5.4.1. „Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF”
 
Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w mieście Suwałki oraz w regionie północno-wschodniej Polski. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak SO2, CO2, CO,NOx, czy PM10  przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta Suwałki oraz w regionie północno-wschodniej Polski.
 
Zakres projektu: Projekt dotyczy modernizacji opraw 2225 szt. oświetlenia ulicznego w mieście Suwałki. Działania modernizacyjne przyczynią się do poprawy efektywność energetycznej oświetlenia ulicznego w Mieście Suwałki.  Stare oprawy niespełniające najnowszych norm generują zwiększone zapotrzebowanie na energię, przyczyniają się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, podnoszą koszt utrzymania oświetlenia i tworzą niepożądane zjawiska np. "zanieczyszczenie światłem". Modernizacja polegająca na wymianie opraw sodowych i rtęciowych na oprawy LED pozwoli w znaczący  sposób na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery i eliminację ww. niepożądanych zjawisk. Stare sodowe i rtęciowe oprawy oświetlenia ulicznego zostaną zastąpione nowoczesnymi oprawami typu LED o obudowie aluminiowej z autonomiczną redukcją mocy, w tym 5 lamp będzie zasilana panelami fotowoltaicznymi.

Całkowita wartość projektu: 2.204.921,26 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2.204.921,26 zł
Wartość dofinansowania z UE: 1.433.198,79 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta Suwałki
Termin realizacji projektu: czerwiec 2018 r. – wrzesień  2019 r.
 
Data aktualizacji: 28.11.2019 r.