Informacja o projekcie nr WND-RPPD.05.03.01-20.0197/18 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26  w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.3. – „Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej”, Poddziałanie 5.3.1. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne”. Cel: „Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym”.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 02.08.2019 r.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej trzech zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność miasta Suwałki, co przyczyni się do redukcji zapotrzebowania na energię oraz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Zakres projektu:

Roboty budowalne obejmują ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych, ścian szczytowych, ścian poddasza, stropu poddasza i podłogi na parterze, ocieplenie stropu nad bramą, wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę okien z montażem nawiewników w lokalach mieszkalnych, wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych.

Projekt wprowadza usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie c.w.u. poprzez zastąpienie indywidualnych elektrycznych podgrzewaczy w każdym mieszkaniu indywidualnymi wymiennikami ciepłej wody zasilanymi z węzła cieplnego.

Projekt wprowadza również usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie poprzez zastąpienie istniejących pieców kaflowych i kuchni na węgiel instalacjami c.o. zasilanymi z węzła cieplnego.

Ponadto zostaną wykonane usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia klatek schodowych w modernizowanych energetycznie budynkach poprzez zmianę tradycyjnego oświetlenia żarowego na oświetlenie energooszczędne typu LED z czujkami ruchu.

Całkowita wartość projektu: 3 207 377,25 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 729 093,66 zł
Wartość dofinansowania z UE: 2 082 840,44 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Termin realizacji projektu: 30.11.2018 r. – 10.12.2020 r.