Informacja dot. realizacji projektu grantowego nr  WND-RPPD.05.01.00-20-0873/20
pt. „Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki”
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez instalacje paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców w Suwałkach. Projekt obejmuje montaż instalacji fotowotaicznej oraz kolektorów słonecznych. Energia elektryczna wyprodukowana w ramach powstałych instalacji fotowoltaicznej w całości zostanie wykorzystana na potrzeby własne mieszkańców (Grantobiorców). Moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych została dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna dla każdego Grantobiorcy została dobrana, do całkowitej ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym i nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę, w tym samym okresie rozliczeniowym.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w regionie, poprzez rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej energii odnawialnej. Pozwoli także na: zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym miasta Suwałk, poprawę jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz poprawę zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców.
 
Budżet projektu:
Wartość całkowita: 2.001.035,58 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1.992.896,05 zł
Kwota dofinansowania 65%:  1.295.382,42 zł

Okres realizacji projektu: lipiec 2021 – październik 2022
 
Realizacja projektu grantowego składa się z następujących działań:
1.      Zawarcie umowy Grantobiorcy (mieszkańcy)  z Grantodawcą (Miasto Suwałki) (czas realizacji inwestycji 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy o udzielenie grantu);
2.      Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorcę (badanie rynku wysłanie/przekazanie zapytań ofertowych w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej);
3.      Wybór wykonawcy na podstawie najkorzystniejszej pod względem ceny oferty i zawarcie  umowy przez Grantobiorcę  na wykonanie instalacji (obowiązek zebrania 3 ofert);
4.      Złożenie wniosku o udzielenie grantu, do którego należy dołączyć 3 oferty, także kopię umowy z wykonawcą;
5.      Montaż instalacji OZE - po zakończeniu montażu w terminie 7 dni kalendarzowych Grantobiorca informuje Grantodawcę o zakończeniu prac instalacyjnych;
6.      Dokonanie  odbioru Inwestycji pod kątem jej prawidłowego montażu -  odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wskazany przez Miasto Suwałki,  w ciągu 14 dni od zgłoszenia o zakończeniu prac montażowych;
7.      Dokonanie płatności przez Grantobiorcę na rzecz Wykonawcy  - płatność na podstawie faktury VAT, która musi obejmować tylko koszty kwalifikowalne;
8.      Złożenie przez Grantobiorcę wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami;
9.      Otrzymanie przez Grantobiorcę  grantu na rachunek bankowy - wypłata grantu
w ciągu 30 dni od otrzymania refundacji przez Miasto Suwałki ze strony IZ RPOWP.
 
Poniżej   zostały zamieszczone przykładowe dokumenty tj. wniosek o udzielenie grantu, procedura rozeznania rynku, wzór umowy z wykonawcą, protokół z wyboru ofert, protokół odbioru instalacji, wniosek o płatność, sprawozdanie roczne o osiągniętym efekcie ekologicznym do wykorzystania przez Gantobiorców, które ułatwią realizację ww. działań.