Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach w partnerstwie z Miastem Suwałki, Powiatem Suwalskim, Powiatem Sejneńskim, Miastem Grajewo, Powiatem Grajewskim oraz Powiatem Monieckim od 01.06.2020 r. rozpoczęła realizację projektu zintegrowanego pn.

„Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” WND-RPPD.03.02.01-20-0006/20

oraz
„Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” WND-RPPD.03.02.02-20-0006/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 tzw. „Bon na szkolenie”
 
Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2020 r. do 30.11.2022 r.
 
Celem głównym projektu zintegrowanego jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 1365  mieszkańców subregionu suwalskiego poprzez ich udział w:
  • szkoleniach językowych,
  • szkoleniach z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
  • kursach kompetencji ogólnych,
  • studiach podyplomowych,
  • szkoleniach i kursach zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

Szczegółowe informacje zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej www.ares.suwalki.pl oraz na portalu społecznościowym facebook, Telefon: +48 87 5662055.

Szczegółowe informację o projekcie - https://bon-szkolenie.pl/