Informacja o projekcie nr WND-RPPD.05.04.01-20-0045/23 pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.4. – „Strategie niskoemisyjne”, Poddziałanie 5.4.1. „Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF”
Przedmiotem projektu jest wymiana starych opraw oświetleniowych na nowoczesne, energooszczędne i trwałe oprawy LED w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach.
Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w mieście Suwałki oraz w regionie północno-wschodniej Polski. Ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta Suwałki oraz w regionie północno-wschodniej Polski.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywność energetycznej oświetlenia wewnętrznego i tym samym obniżenia kosztów za energię elektryczną.
 
Budżet projektu:
Koszt całkowity: 1 645 475,55 zł
Koszty kwalifikowane: 1 596 543,69 zł
Koszty niekwalifikowane: 48 931,86 zł
Miasto Suwałki: 288 413,43 zł
Dofinansowanie (85%): 1 357 062,12 zł
 
Termin rozpoczęcia realizacji projektu (podpisanie umowy o dofinansowanie): 28.07.2023 r.
Data podpisania umów z wykonawcą robót: 06.10.2023 r.
Termin zakończenia robót budowlanych: 15.12.2023 r.
Termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 29.12.2023 r.