Informacja o projekcie nr WND-RPPD.08.02.01-20-0022/18 pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach”
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 – Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1. Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.02.01-20-0022/18-00 została podpisana przez władze miasta i województwa podlaskiego w dniu 14 listopada 2018 r.
 
Przedmiotem projektu jest budowa nowego budynku (warsztatowego do praktycznej nauki zawodu) realizowana jako dobudowa do części istniejącej kompleksu szkolnego i jego niewielka przebudowa. W nowym budynku warsztatowym zaplanowano utworzenie następujących pracowni dla 5 zawodów istniejących w ZS nr 6 (technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik technologii drewna, stolarz) i 3 nowych zawodów (kierowca mechanik, blacharz samochodowy, mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej):
1.      Pracownia mechaników – pracownia obróbki ręcznej metali
2.      Pracownia mechaników – pracownia obróbki mechanicznej metali
3.      Pracownia mechaników – pracownia elektromechaniki pojazdów samochodowych
4.      Pracownia mechaników – pracownia naprawy pojazdów samochodowych 1
5.      Pracownia mechaników – pracownia naprawy pojazdów samochodowych 2
6.      Pracownia mechaników – pracownia naprawy pojazdów samochodowych 3
7.      stacja diagnostyczna kontroli pojazdów z zapleczem
8.      Pracownia branży drzewnej – pracownia obróbki narzędziami ręcznymi
9.      Pracownia branży drzewnej – pracownia obróbki drewna i tworzyw drzewnych
10.  Pracownia branży drzewnej – pracownia prac pomocniczych – lakiernia
11.  Pracownia branży drzewnej – pracownia prac pomocniczych – sklejarnia
12.  Pracownia branży drzewnej – pracownia badan laboratoryjnych – laboratorium
13.  Pracownia branży drzewnej – pracownia badań laboratoryjnych – magazyny

Budżet projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie:
Wartość całkowita projektu: 7 906 592,02 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 7 367 343,98 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 6 262 242,30 PLN
Wartość wydatków niekwalifikowalnych: 1 644 349,72 PLN
Okres realizacji projektu: 14.11.2018 r.    
Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych: 09.05.2019 r. 
Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.07.2020 r.