Informacja o projekcie nr LT-PL-1R-081 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”. Umowa o dofinansowanie nr 1S-73 została zawarta w dniu 02.03.2017 r.

Beneficjentem wiodącym jest Przedszkole „Grinukas” w Alytusie, natomiast Miasto Suwałki jest beneficjentem w projekcie.

Projekt obejmuje budowę dziewięciu placów zabaw przy przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 w Suwałkach. Place zabaw zostały wyposażone w zestawy integracyjne do zabaw dla dzieci. Projekt obejmuje również działania transgraniczne dla dzieci dotyczące zdrowego stylu życia, zajęcia dla dzieci i rodziców z rodzin wykluczonych społecznie, szkolenia dotyczące zdrowego żywienia dla nauczycieli w przedszkolach, zakup sprzętu do przedszkoli do zajęć ruchowych przy muzyce oraz zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej. Ponadto zostanie opracowany transgraniczny program zdrowia na rzecz wzmocnienia aktywności fizycznej u dzieci.

 

Budżet projektu:

Wartość całkowita projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 991 643,91 EUR

Kwota dofinansowania z EFRR: 842 897,30 EUR (85,00% kosztów kwalifikowalnych).

Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Suwałki): 434 615,41 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 369 423,07 EUR

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2017 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2018 r.

Miejsce realizacji projektu: Suwałki, Polska.

 

Project summary in English

The project's aim is to improve physical and emotional health of children. Main tasks: to develop health program for children's activity enhancement and adapt it into Lithuanian – Polish cross-border kindergartens; to stimulate children's activity by offering them new interesting ways of sport activities in kindergartens; to involve NGO's knowledge and experience into sports activities providing for children. The target group of the project constitute Lithuanian and Polish children attending kindergartens. 20 kindergartens with 3471 children will take part in project activities. Number of children living in families at risk of poverty and exclusion within the project: 878. 2 NGO will provide 352 hours of sports activities to Alytus, Varėna, Druskininkai and Lazdijai kindergarten's children. 5472 hours of sports and health activities will be provided to kindergarten children in Suwalki. Moreover, a health program for the enhancement of children's physical activity will be developed with the assistance of health specialists, dietitians, NGO representatives, psychologists and used in 20 kindergartens. Afterwards, the program could be used in others Lithuanian and Polish kindergartens. In order to make sports activities more interesting to children, 9 playgrounds at kindergartens in Suwalki will be constructed and 11 sets of outside and inside sports equipment will be procured to kindergartens in Alytus, Varėna, Druskininkai and Lazdijai. In addition, 2 sport events (for 860 and 500 children) and 4 seminars for teachers will be organized.

 

Podsumowanie projektu w j. polskim

Głównym celem projektu jest poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci. Działania: przygotowanie transgranicznego programu zdrowia na rzecz wzrostu aktywności fizycznej dzieci w litewskich i polskich przedszkolach; pobudzanie aktywności dzieci poprzez stworzenie w przedszkolach nowych, interesujących zajęć sportowych i zdrowotnych; wykorzystanie wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych w zajęciach sportowych dla dzieci. Grupę docelową w projekcie tworzą litewsko-polskie dzieci uczęszczające do przedszkoli. W działaniach projektu weźmie udział 20 przedszkoli i 3.471 dzieci. Liczba dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym: 878. Dwie organizacje pozarządowe przeprowadzą 352 godz. zajęć sportowych dla dzieci w przedszkolach w Alytusie, Varenie, Druskiennikach i Łoździejach. Z kolei 5.472 godz. zajęć sportowych i zdrowotnych dla dzieci zostanie zrealizowanych w 9 suwalskich przedszkolach. Dzięki wsparciu specjalistów ds. zdrowia, intendentów, przedstawicieli NGO i psychologów zostanie opracowany transgraniczny program zdrowia na rzecz wzmocnienia aktywności fizycznej u dzieci i wykorzystany w 20 przedszkolach. Program ten zostanie następnie wykorzystany w innych litewskich i polskich przedszkolach. W celu uatrakcyjnienia zajęć sportowych dla dzieci zostanie wybudowanych 9 placów zabaw przy przedszkolach w Suwałkach i zamówionych 11 kpl.  zewnętrznego i wewnętrznego wyposażenia sportowego w Alytusie, Varenie, Druskiennikach i Łoździejach. Ponadto zostaną zorganizowane 2 wydarzenia sportowe (dla 860 i 500 dzieci) i 4 seminaria dla rodziców.

 

Projekto santrauka – lietuviškai

Projekto tiklas-gerinti vaikų fizinę ir emocinę sveikatą. Spręstini uždaviniai: sukurti vaikų sveikatos gerinimo programą ir įdiegti ją Lietuvos-Lenkijos pasienio darželiuose;skatinti vaikų fizinį aktyvumą, įtraukiant juos į naujas, įdomias sportines veiklas;vaikų fizinio aktyvumo skatinimui darželiuose pasitelktii NVO astovų patirtį ir žinias. Tikslinė grupė-LT-PL pasienio regiono vaikai, lankantys darželius. 20 darželių, kuriuos lanko 3471 vaikai dalyvaus projekto veiklose. 878 vaikai gyvena šeimose, kurioms gresia skurdas ir socialinė atskirtis. Iš viso 352 fizinio aktyvumo pamokos (1 valandos trukmės) bus suorganizuotos Alytaus, Varenos, Druskininkų ir Lazdijų vaikų darželių auklėtiniams. Šias veiklas praves 2 NVO atstovai. 5472 valandų sporto veiklų bus pravesta Suvalkų vaikų darželių auklėtiniams. Kartu su visuomenės sveikatos, dietologų, NVO atstovų, psichologų pagalba bus sukurta sveikatos programa, skatininti vaikų fizinį aktyvumą. Ši programa dar projekto metu bus ištestuota vaikų darželiuose. Vėliau programa galėtų būti pritaikyta ir kituose LT-PL darželiuose. Vaikų didesniam susidomėjimui fiziniu aktuvumu ir jo propogavimui užtikrinti 9 Suvalkų miesto vaikų darželiuose bus įrengtos vaikų žaidimo aikštelės,o Alytaus, Varėnos, Lazdijų ir Druksininkų darželiams iš viso bus įsigyta ir 11 komplektų vidaus ir lauko sporto įrenginių. 2 sporto renginiai 860 ir 500 vaikų bei 4 mokymai darželių auklėtojams bus suorganizuoti.

Data aktualizacji: 24.10.2017.