RPO logo


Miasto Suwałki informuję, że  realizuje projekt nr WND-RPPD.05.04.01-20-0050/23  pt. „ Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap III”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.4. – „Strategie niskoemisyjne”, Poddziałanie 5.4.1. „Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF”
 
Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w mieście Suwałki oraz w regionie północno-wschodniej Polski. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak SO2, CO2, CO, NOx, czy PM10  przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta Suwałki oraz w regionie północno-wschodniej Polski.
 
Zakres projektu:
Projekt dotyczy modernizacji opraw 373  szt. oświetlenia ulicznego  w mieście Suwałki.
Działania modernizacyjne przyczynią się do poprawy efektywność energetycznej oświetlenia ulicznego w Mieście Suwałki.  Stare oprawy niespełniające najnowszych norm generują zwiększone zapotrzebowanie na energię, przyczyniają się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, podnoszą koszt utrzymania oświetlenia i tworzą niepożądane zjawiska np. "zanieczyszczenie światłem". Modernizacja polegająca na wymianie opraw sodowych i rtęciowych na oprawy LED co pozwoli w znaczący  sposób na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery i eliminację ww. niepożądanych zjawisk.
Stare sodowe i rtęciowe oprawy oświetlenia ulicznego w ilości 373 szt. zostaną zastąpione nowoczesnymi oprawami typu LED o obudowie aluminiowej z autonomiczną redukcją mocy, w tym 4 lampy będzie zasilana panelami fotowoltaicznymi.
 
Koszt realizacji zadania:
Koszt całkowity: 908.576,40 zł
Wartość dofinansowania: 772.289,94zł (85%)
Wkład własny Miasta Suwałki: 136.286,46zł
Okres realizacji projektu:
lipiec 2023 – grudzień 2023