Projekt pn. „Kreatywność kluczem do wiedzy” w ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 
Okres realizacji projektu: 1.09.2020 r. – 31.08.2022 r.
Lider – Miasto Suwałki; Realizator – Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach
Wartość projektu:   1.091.159,04 zł (w tym dofinansowanie:  981.659,04 zł, wkład własny: 109.500,00 zł)
Zadania w projekcie:
a)      dodatkowe zajęcia dla uczniów (w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) – m.in. zajęcia językowe, matematyczne, przyrodnicze, chemiczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia wspierające postawę kreatywną uczniów, kółka zainteresowań i warsztaty dla uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów (w tym robotyka), zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego;
b)      stypendia dla uczniów;
c)      doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe, szkolenia, kursy);
d)     doposażenie pracowni do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
e)      doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.