Projekt pn. „dzisiaj Mali, jutro Duzi” w ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


Okres realizacji projektu
: 1.09.2018 r. – 31.08.2020 r.

Lider – Miasto Suwałki
Realizator – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Suwałkach w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez kompleksowy program wspomagania szkoły oraz uzupełnienie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Suwałkach.

Wartość projektu: 843.760,00 zł

Zadania w projekcie:
a) dodatkowe zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym m.in. TUSiK – Trening Umiejętności Społecznych i Kreatywnych, zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, Tomatis – trening słuchowy, zajęcia z terapii ręki;
b) doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe i szkolenia);
c) doposażenie pracowni wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów.