Projekt pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

Główny cel projektu – zwiększenie aktywności zawodowej wśród 72 osób zamieszkałych na terenie Miasta Suwałk sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub pozostających bez zatrudnienia.
 
Okres realizacji projektu: 6.12.2016 r. – 30.11.2018 r.

Lider – Miasto Suwałki
Realizator – Żłobek Miejski w Suwałkach w Suwałkach
Wartość projektu: 987.916,25 zł       
 
Zadania w projekcie:
a) Bieżące funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi;
b) Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń do potrzeb dzieci;
c) Organizacja placu zabaw.