Nieodpłatna pomoc prawna w Mieście Suwałki w 2023 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SKORZYSTAJ - WARTO!

 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) od 1 stycznia 2023 r. na terenie Miasta Suwałki świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja.

(UWAGA! Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 87 562 82 22 - czynnym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Suwałkach).

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się ,o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.
 
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Lokale, w których znajdują się punkty udzielające nieodpłatnych porad prawnych posiadają dogodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W Mieście Suwałki funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja udzielana jest zgodnie z poniższym harmonogramem:

1 punkt (prowadzony przez adwokatów oraz radców prawnych) z siedzibą na ul. Filipowskiej 20B:
·         poniedziałek - godz. 7.30 – 11.30
·         wtorek - godz. 7.30 – 11.30
·         środa - godz. 15.30 – 19.30
·         czwartek - godz. 7.30 – 11.30
·         piątek - godz. 7.30 – 11.30

2 punkty prowadzone przez organizację pozarządową, z siedzibą na ul. Kościuszki 71:

Punkt nr 1 (prowadzony przez Centrum Aktywności Społecznej  "Pryzmat") – radca prawny
- mediacja – udzielana w terminie 7 dni od dnia jej zgłoszenia przez osobę uprawnioną
·         poniedziałek - godz. 12.00 – 16.00 (specjalizacja: w zakresie upadłości konsumenckiej)
·         wtorek - godz. 16.00 – 20.00 (specjalizacja: w zakresie ubezpieczenia społecznego)
·         środa - godz. 8.00 – 12.00 (specjalizacja: w zakresie dziedziczenia ustawowego, zachowku i działu spadku)
·         czwartek - godz.12.00 – 16.00 
·         piątek - godz. 12.00 – 16.00 (specjalizacja: w zakresie wsparcia osób doświadczających przemocy)

Punkt nr 2 (prowadzony przez Centrum Aktywności Społecznej  "Pryzmat") – adwokat
- mediacja – udzielana w terminie 7 dni od dnia jej zgłoszenia przez osobę uprawnioną
·         poniedziałek - godz. 16.00 – 20.00 (specjalizacja: w zakresie upadłości konsumenckiej)
·         wtorek - godz. 12.00 – 16.00 (specjalizacja: w zakresie ubezpieczenia społecznego)            
·         środa - godz. 12.00 – 16.00 (specjalizacja: w zakresie dziedziczenia ustawowego, zachowku i działu spadku)
·         czwartek - godz. 8.00 – 12.00
·         piątek - godz. 8.00 – 12.00 (specjalizacja: w zakresie wsparcia osób doświadczających przemocy)

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 
poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
osoba, która:
  • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  • przeprowadzenie mediacji;
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 
DYŻURY SPECJALISTYCZNE w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 
W dniu  1 stycznia 2022 roku Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej uruchomiło projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce. Główna ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich w szerszym zakresie, niż tylko na terenie ich macierzystych powiatów.
 
Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin (https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54), możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.
 
W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów utworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Jeżeli jesteś wykonawcą pomocy i jesteś specjalistą we wskazanych dziedzinach i chcesz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z beneficjentami spoza swojego powiatu – skontaktuj się z właściwym Starostą lub Ministerstwem Sprawiedliwości i utwórz kolejny dyżur specjalistyczny.
 
Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2022 znajdziesz pod adresem:  https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54