Nieodpłatna pomoc prawna w Mieście Suwałki w 2022 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SKORZYSTAJ - WARTO!
 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) od 1 stycznia 2020 r. na terenie Miasta Suwałki funkcjonują 3 punkty udzielające nieodpłatnych porad prawnych, w tym:

(UWAGA! Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 87 562 82 22 - czynnym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Suwałkach).

1 punkt (prowadzony przez adwokatów oraz radców prawnych) z siedzibą na ul. Filipowskiej 20B:

 • poniedziałek - godz. 7.30 – 11.30
 • wtorek - godz. 7.30 – 11.30
 • środa - godz. 15.30 – 19.30
 • czwartek - godz. 7.30 – 11.30
 • piątek - godz. 7.30 – 11.30

2 punkty prowadzone przez organizację pozarządową, z siedzibą na ul. Kościuszki 71:
Punkt nr 1 (prowadzony przez Centrum Aktywności Społecznej  "Pryzmat") – radca prawny
 • poniedziałek - godz. 12.00 – 16.00
 • wtorek - godz. 16.00 – 20.00
 • środa - godz. 8.00 – 12.00
 • czwartek - godz.12.00 – 16.00
 • piątek - godz. 12.00 – 16.00

Punkt nr 2 (prowadzony przez Centrum Aktywności Społecznej  "Pryzmat") – adwokat
 • poniedziałek - godz. 16.00 – 20.00
 • wtorek - godz. 12.00 – 16.00
 • środa - godz. 12.00 – 16.00
 • czwartek - godz. 8.00 – 12.00
 • piątek - godz. 8.00 – 12.00
           
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:
 1. doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. osoba, która:

 • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.