„Kontynuacja - zakończenie budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego
 
Wartość zadania: 40 469 940,00 PLN (w tym dofinansowanie 50%)
 
Umowa z Ministerstwem Infrastruktury została podpisana 08.03.2023 r.
 
W ramach zadania podpisano dwie umowy z wykonawcami:

1. Wykonawcą dokumentacji projektowej: Umowa nr ZP/6/2021 z dnia 22.02.2021 na kwotę 464 940,00 PLN, Pracownia Projektowa „PROMAR” ,
2. Wykonawcą robót budowlanych: Umowa: ZP/17/2023 z dnia 05.05.2023 r. na kwotę 38 359 486,88 PLN, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Suwałk.
 
Przedmiotem zadania jest budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 655 w nowym jej przebiegu, który jest częścią tzw. Wschodniej Obwodnicy Suwałk. Wybudowana będzie droga na terenie miasta Suwałk klasy G, kategorii ruchu min KR5, na odcinku od ulicy Wylotowej do ulicy Sejneńskiej długości 731,21m. Wybudowana droga, będąca częścią tzw. Wschodniej Obwodnicy Suwałk uzupełni układ komunikacyjny miasta i pozwoli na wyprowadzenie ruchu samochodów z centrum Suwałk na wschodnią stronę miasta od ul. Reja poprzez ulice Armii Krajowej, Pileckiego, 100-lecia Niepodległości do ul. Utrata, do ul. Wojska Polskiego i dalej ul. Leśną do ul. Raczkowskiej.
Na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Przemysłowej, planowana do budowy droga, przebiega przez obszary nieużytków oraz tereny działek prywatnych,  a następnie przekracza teren linii kolejowej nr 51. W ciągu planowanej do budowy drogi, w km projektowym od 0+210,86 do 0+254,36, pod linią kolejową nr 51 (docelowo będzie to linia szybkiej kolei Rail Baltica E75) zlokalizowany będzie bezkolizyjny przejazd kolejowy w formie tunelu drogowego żelbetowego o długości 43,5 m i szerokości 17 m. Na dojazdach do tunelu będą mury oporowe. Za tunelem w km projektowym 0+369,01 wybudowane będzie skrzyżowanie drogi klasy G (docelowo drogi wojewódzkiej nr 655 w nowym jej przebiegu) z nowoprojektowanym odcinkiem drogi od ul. Przemysłowej (nr 101260B) do ul. Dąbrówka (nr 101272B), która na etapie inwestycji (oprócz skrzyżowania) nie będzie realizowana.
Dalej droga, za obszarem kolejowym przebiega po śladzie ul. Przemysłowej (nr 101260B) aż do ul. Sejneńskiej, ingerując w tereny położone przy tej ulicy. Przy ul. Przemysłowej zlokalizowane są zakłady przemysłowe i usługowe. Na terenie objętym inwestycją nie występują chodniki ani ścieżki rowerowe.

Termin zakończenia: do 30.09.2024 r.