W dniu 31 grudnia 2023 r. upływa 4-letnia kadencja ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach.

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach – pismem nr A.0160.2.2023 z dnia 24 maja 2023 r. – podał liczbę ławników, którą Rada Miejska w Suwałkach wybierze na kadencję 2024-2027:

 1. do Sądu Okręgowego w Suwałkach 111 ławników, w tym 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
 2. do Sądu Rejonowego w Suwałkach 12 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 9 ławników. 
Sprawę wyboru ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.217, 614) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693, z 2022 r. poz. 2155). Wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
 
Stosownie do przepisów art. 158 wymienionej ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Stosownie do art. 159 w/w ustawy ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa,

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Suwałkach prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór udostępnia się nieodpłatnie w Biurze Rady Miejskiej lub dostępny  jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
 
Stosownie do art. 162 § 2 wymienionej ustawy do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty :
1/ informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRK ponosi kandydat na ławnika);
2/ oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3/ oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została  mu ograniczona ani zawieszona;
4/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U.z 2022 r. poz.2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika);
5/ dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem złożenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.
 
Dokumenty winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia (koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS ponosi podmiot, którego dotyczy podmiot lub zaświadczenie).
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą:
 • imię (imiona), nazwisko,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • miejsce stałego zamieszkania,
 • własnoręczny podpis – każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających kandydata.
 
Zgłoszenia od uprawnionych podmiotów przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2023 r. w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, I piętro, pokoje 118 i 144.

Informacje telefoniczne pod numerami: (087) 5628118 i (087) 5628144.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymienionych wyżej wymogów, lub które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie terminu, pozostawia się bez nadania biegu, a przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Dokumenty kandydata na ławnika, który nie został wybrany należy odebrać w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia przeprowadzenia wyborów.