Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

W Suwałkach mieszka już prawie 40 lat. W 2006 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jako Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk. W 2010 oraz ponownie w 2014 roku, jako bezpartyjny kandydat w wyborach samorządowych, objął stanowisko Prezydenta Miasta Suwałk. Czesław Renkiewicz jest absolwentem suwalskiego Technikum Mechanicznego, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości na Politechnice Białostockiej oraz Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, gdzie zdobył kwalifikacje pedagogiczne. Posiada uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pracę zawodową rozpoczął w 1980 roku w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego „Polam-Farel” w Suwałkach. W latach 1983-1988 pracował w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Następnie przez 18 lat swoją pracę zawodową związał z Urzędem Skarbowym w Suwałkach, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery urzędniczej – od pracownika po naczelnika urzędu. W międzyczasie – w latach 1994 -2004 prowadził zajęcia w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw i finansów w Suwalskiej Szkole Biznesu. Do 2007 roku był Wiceprezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddziału okręgowego w Suwałkach.


Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk na wniosek organizatorów wydarzeń może przyznać tym wydarzeniom Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk. Patronat Prezydenta Suwałk jest przyznawany wydarzeniom/przedsięwzięciom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, a także ogólno miejskie, a ich realizacja przyczynia się do promocji Miasta Suwałk. Patronat nie ma charakteru stałego. Przyznanie patronatu odbywa się w oparciu o opinię Naczelnika Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji na temat organizowanego wydarzenia lub przedsięwzięcia.

Pliki do pobrania:

Wniosek do pobrania Pobierz
Zasady udzielania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Suwałk Pobierz
Honorowy Patronat Prezydenta - herb Pobierz

Wniosek o udzielenie patronatu można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 5) Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 lub drogą elektroniczną na adres pkp@um.suwalki.pl

Urząd Miejski w Suwałkach

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00
Wtorek-Piątek w godz. 7.30 – 15.30

Przyjmowanie interesantów
przez Prezydenta i Zastępców w sprawach skarg i wniosków realizowane jest w każdy wtorek w godzinach od 14.00 - 16.00 po uprzedniej rejestracji. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy lub przyjęcia w wyznaczonym dniu są niemożliwe, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godzinach od 14.00 - 16.00. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy, zgodnie z art. 253 § 3 KPA, realizowane jest we wtorek, po uprzednim korespondencyjnym, osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby i podaniu przedmiotu (tematu) skargi lub wniosku. Rejestrację lub zgłoszenie przyjęcia interesanta w sprawie skarg i wniosków i po godzinach pracy urzędu prowadzi: sekretariat prezydenta, pok. nr. 102, ul. Mickiewicza 1. Rejestrację lub zgłoszenie można dokonać osobiście, telefonicznie lub elektronicznie pod adresem: sekretariat@um.suwalki.pl, tel. (87) 562 81 02.

Grzegorz Krysa
II Zastępca

1. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem wydziałów Urzędu Miejskiego:

 • Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
 • Architektury i Gospodarki Przestrzennej
 • Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Ochrony Środowiska
 • Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego
 • Inwestycji
 • Zamówień Publicznych

jednostek organizacyjnych Miasta:

 • Zarządem Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o. o. w Suwałkach
 • Zarządem Dróg i Zieleni w Suwałkach
 • Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.
 • Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

2. Współpraca z Miejskim Inspektorem Weterynarii w Suwałkach

Urząd Miejski w Suwałkach

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek: w godz. 8.00 – 16.00
Wtorek-Piątek: w godz. 7.30 – 15.30
Roman Rynkowski
I Zastępca

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem wydziałów Urzędu:

 • Oświaty i Wychowania
 • Spraw Społecznych i Zdrowia
 • Kultury i Sportu
 • Urzędu Stanu Cywilnego
 • Komunikacji

jednostek organizacyjnych Miasta:

 • przedszkoli samorządowych i żłobków
 • szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
 • Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach
 • Domem Pomocy Społecznej w Suwałkach
 • Biblioteką Publiczną im. M. Konopnickiej w Suwałkach
 • Muzeum Okręgowym w Suwałkach
 • Suwalskim Ośrodkiem Kultury
 • Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Suwałkach
Urząd Miejski w Suwałkach

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek: w godz. 8.00 – 16.00
Wtorek-Piątek: w godz. 7.30 – 15.30