OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI NA ROK 2019
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Suwałk, na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, w ramach programu „Ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Suwałki”.
Do ubiegania się o dotację uprawnione są: osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków (jednorodzinnych i wielorodzinnych) położone na terenie miasta Suwałki.
Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów następujących zadań:
1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
b) podłączenie do sieci gazowej
2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.
Wysokość dotacji na realizację pojedynczego zadania wynosi:
a) w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych, zgodnie z poniższą tabelą
 
 
 
 
Grupa

Kwota miesięcznego dochodu/osoba PLN Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
I do 1100 do 70% nie więcej niż 6.000 zł
II 1101 - 1600 do 70% nie więcej niż 4.000 zł
III powyżej 1600 do 70% nie więcej niż 3.000 zł


2)  w przypadku wspólnot mieszkaniowych - 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 15.000 zł.”.
Termin składania wniosków: 15 luty 2019 r. – 31 marca 2019 r.
Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip), w zakładce menu tematyczne/ ochrona środowiska/Program ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pok. 210 tel. 87 562 82 10.