OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI NA ROK 2023

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Suwałk, na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, w ramach programu „Ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Suwałki”.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Suwałki.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów następujących zadań:
1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) podłączenie do sieci gazowej,
2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

Wysokość dotacji na realizację pojedynczego zadania wynosi:

1) w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych, zgodnie z poniższą tabelą:
 
 
 
Grupa

Kwota miesięcznego dochodu/osoba zł brutto Kwota dotacji
I Do 1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
Do 2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
Dotacja do 100% nie więcej niż 6.000 zł
II Powyżej 1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
Powyżej 2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
Dotacja do 70% nie więcej niż 3.000 zł


w przypadku wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów wielorodzinnych do którego/ych należy własność całego budynku - 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 15.000 zł.
Termin składania wniosków: 15 lutego 2023 r. – 31 marca 2023 r.
Kwota przewidziana w budżecie na ten cel: 200.000 zł
 
W chwili obecnej miejski program dotacji dopuszcza uzyskanie dotacji na to samo zadanie z programu „Czyste powietrze”, o ile nie dochodzi do podwójnego finansowania tych samych wydatków. Suma dotacji uzyskanych przez wnioskodawcę nie może przekroczyć 100 % kosztów realizowanego zadania. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Miasto Suwałki może pokrywać wkład własny w ramach innych programów dotacyjnych.
 
Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip), w zakładce menu tematyczne/ ochrona środowiska/Program ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pok. 210 tel. 87 562 82 10.

To już 8 edycja  programu w naszym mieście. Dzięki jego realizacji w 441 domach wymieniono stare zużyte piece na urządzenia bardziej ekologiczne bądź zlikwidowano stare piece i podłączono nieruchomość do sieci gazowej lub ciepłowniczej.
 
W sumie w ramach dotacji przekazaliśmy do tej pory 1 587 441,77 zł.