Program pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dotyczy przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi.

Wytyczne:

- na warunkach określonych w uchwale zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części będące własnością przedsiębiorców,
-  z programu mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy oddali do użytkowania inwestycję początkową i utworzyli nowe miejsca pracy,
- zwolnienie od podatku od nieruchomości uzależnione jest od liczby utworzonych nowych miejsc pracy i przysługuje:
   1) na okres 1 roku, jeżeli utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i utrzymano je przez okres zwolnienia oraz przez kolejne 3 lata przypadające bezpośrednio po okresie zwolnienia,
   2) na okres 2 lat, jeżeli utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i utrzymano je przez okres zwolnienia oraz przez kolejne 3 lata przypadające bezpośrednio po okresie zwolnienia.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)

  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L Nr 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.) i rozporządzenie Komisji (UE) Nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. Urz. UE L Nr 215/3 z dnia 07.07.2020 r.)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.)