Program Zdolny Suwalczanin

Stypendia za wyniki w nauce i sporcie, jako element realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin” przyznawane są (od 2013 roku) dzieciom i młodzieży uczącej się w Suwałkach. Program ten ma zachęcić uczniów do rozwoju swoich pasji, pogłębiania wiedzy i większego zaangażowania w naukę.

W celu realizacji programu Uchwałą nr XLII/526/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych "Zdolny Suwalczanin" ustalono, że Miasto Suwałki będzie udzielać pomocy uczniom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w formie stypendium lub nagrody. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy określa Regulamin przyznawania stypendium lub nagrody Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie stanowiący załącznik do uchwały.

Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia składa Dyrektor szkoły, do której uczęszczał uczeń, w terminie do 5 lipca każdego roku, na formularzu stanowiącym ramowy wzór wniosku.

Uchwała Nr XLII/526/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. daje możliwość przyznania stypendium w następujących wysokościach:
- w szkole podstawowej – 1.500,00 zł,
- w szkole ponadpodstawowej – 3.000,00 zł (dla uczniów ostatnich klas wypłacane jednorazowo).

Wysokość nagrody ustalono na poziomie:
- w szkole podstawowej – do 500 zł,
- w szkole ponadpodstawowej – do 1000 zł.

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin":
http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/obwieszczenie--z-dnia-2021-02-15.html
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin":
http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/obwieszczenie---z-dnia-2021-02-15.html