Podobnie jak w ubiegłych latach w mieście Suwałki nabór do szkół ponadpodstawowych odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu, w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nie oddziałów.

Wszystkie informacje wraz z możliwością rejestracji będą dostępne na stronie:  https://suwalki.edu.com.pl/
 
Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnioski od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

Uwaga!! Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałem międzynarodowym trwa krócej, tj. do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00.

Do tych oddziałów zostanie również przeprowadzony sprawdzian kompetencji językowych.

Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wyboru” kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

21 lipca 2022 r. o godz. 10.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 21 do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego wcześniej) do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz/lub psychologicznych.

1 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Nabór do branżowej szkoły II stopnia


W Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach trwa postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych dwuletniej branżowej szkoły II stopnia (nauka w systemie dziennym) w zawodach:

technik technologii drewna (dla absolwentów w zawodzie stolarz)
technik pojazdów samochodowych (dla absolwentów w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych)
technik transportu drogowego (dla absolwentów w zawodzie kierowca mechanik)
Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia oraz:
-         posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
-         posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
-         posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Na rok szkolny 2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
Warunkiem utworzenia branżowej szkoły II stopnia i rozpoczęcia nauki od 1 września 2022 roku jest zrekrutowanie do oddziału w każdym zawodzie po min. 20 słuchaczy, w tym po 10 absolwentów szkoły podstawowej i 10 absolwentów gimnazjum.

Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia kandydaci składają w sekretariacie Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach w do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

Więcej informacji na stronie Szkoły:
https://www.zs6.pl/informacje/aktualnosci/nabor-do-branzowej-szkoly-ii-st,art3902/