NABÓR UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 
Podobnie jak w ubiegłych latach w mieście Suwałki nabór do szkół ponadpodstawowych odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu, w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nie oddziałów.

Wszystkie informacje wraz z możliwością rejestracji będą dostępne na stronie: https://suwalki.edu.com.pl/

Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnioski od 13 maja 2024 r. do 18 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

Uwaga!! Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi, oddziałem międzynarodowym oraz mistrzostwa sportowego trwa krócej, tj. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Wszyscy kandydaci, którzy wybrali oddział dwujęzyczny, międzynarodowy lub mistrzostwa sportowego (nawet jeżeli jest to 5 lub 10 preferencja) muszą wydrukować wniosek i złożyć go w szkole „pierwszego” wyboru do dnia 29 maja 2024 r.

Do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowego zostaną przeprowadzone sprawdziany kompetencji językowych:
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – 6 czerwca 2024 r. o godz. 12.00;
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach – 5 czerwca 2024 r. o godz. 10.00.
Do oddziału mistrzostwa sportowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach zostaną przeprowadzone próby sprawności fizycznej –  3 czerwca 2024 r.:
·        15:30 – lekkoatletyka i badminton (stadion lekkoatletyczny przy ul. Wojska Polskiego),
·        17:00 – piłka siatkowa chłopców (sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego, wejście od ul. Wesołej)

Od 21 czerwca do 9 lipca 2024 r. do godz. 15.00 należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wyboru” kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

16 lipca 2024 r. o godz. 10.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 16 do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00 kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego wcześniej) do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz/lub psychologicznych.

22 lipca 204 r. o godz. 10.00 szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.