NABÓR UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 
Podobnie jak w ubiegłych latach w mieście Suwałki nabór do szkół ponadpodstawowych odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu, w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nie oddziałów.

Wszystkie informacje wraz z możliwością rejestracji będą dostępne na stronie: https://suwalki.edu.com.pl/

Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnioski od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

Uwaga!! Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi, oddziałem międzynarodowym oraz mistrzostwa sportowego trwa krócej, tj. do 29 maja 2023 r. do godz. 15.00.

Wszyscy kandydaci, którzy wybrali oddział dwujęzyczny, międzynarodowy lub mistrzostwa sportowego (nawet jeżeli jest to 5 lub 10 preferencja) muszą wydrukować wniosek i złożyć go w szkole „pierwszego” wyboru do dnia 29 maja 2023 r.

Do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowego zostaną przeprowadzone sprawdziany kompetencji językowych:

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – 2 czerwca 2023 r. o godz. 12.00;

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach – 6 czerwca 2023 r. o godz. 10.00.

Do oddziału mistrzostwa sportowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach zostaną przeprowadzone próby sprawności fizycznej –  30 maja 2023 r.

Od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wyboru” kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

18 lipca 2023 r. o godz. 10.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 18 do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego wcześniej) do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz/lub psychologicznych.

24 lipca 2023 r. o godz. 10.00 szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.