Rekrutacja do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Suwałki na rok szkolny 2021/2022
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki. 
            Wybór przedszkola dla wielu rodziców staje się prawdziwym wyzwaniem. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, prosimy o przeczytanie poniższych informacji.
1)      W naborze elektronicznym na rok szkolny 2021/2022 biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2)      Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do oddziałów integracyjnych poza systemem elektronicznym. Rodzice/opiekunowie prawni tych dzieci wypełniają i składają pobrany z przedszkola wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału  integracyjnego. Wnioski te kwalifikowane są metodą tradycyjną.
3)      Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.
4)      Deklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w przedszkolu powinien być rzetelny, odzwierciedlający stan faktyczny zgodny z potrzebami, poniżej czas pracy poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 września 2021 r.: 
 

rok szkolny 2021/2022
Przedszkole nr 1- 6.30-16.30
Przedszkole nr 2 - 6.30-16.30
Przedszkole nr 3 - 6.30-16.30
Przedszkole nr 4 - 6.30-16.30
Przedszkole nr 5 - 6.30-16.30
Przedszkole nr 6 - 6.30-16.30
Przedszkole nr 7 - 6.30-16.30
Przedszkole nr 8 - 6.30-17.00
Przedszkole nr 10 - 6.30-16.30
Szkoła Podstawowa nr 2 - 7.00-16.00
Szkoła Podstawowa nr 7 - 6.30-16.30
Szkoła Podstawowa nr 10 - 6.30-16.30
Szkoła Podstawowa nr 11 - 6.30-16.00
 
5)      Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma zapewnić dziecku wszechstronny rozwój.
6)      Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą i chcecie zapisać swoje dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.
 
Ważne definicje:
„Przedszkole pierwszego wyboru” – tak określamy przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności.
„Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022” – to wniosek do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
„Podstawa programowa” – przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.
„Godziny ponad podstawę programową” – są to godziny odpłatne, zgodnie z Obwieszczeniem  Rady miejskiej w Suwałkach z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVII/589/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki  (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 490).
Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
Samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
„Inne informacje o dziecku (dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna pranego, zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz. U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.) – w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
Rodzice, którzy zamieszkują na terenie Miasta Suwałk zaznaczają w danych zamieszkania Powiat Miasto Suwałki.
 
Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na wolne miejsca
Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest wypełnienie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w formie elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami w „przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru” (przy wejściu do przedszkoli/szkół - w holu, przedsionku, wiatrołapie, itp. – zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach).
 
„Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022” można:
1)      wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu: www.suwalki.przedszkola.vnabor.pl, wydrukować, podpisać i złożyć w „przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru”;
2)      otrzymać wzór ww. wniosku w przedszkolu lub szkole podstawowej, wypełnić, podpisać i złożyć w „przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru”.
 
Wypełniając „Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022” należy wskazać przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko, jako „przedszkole lub szkołę podstawową pierwszego wyboru”.
Można dodatkowo wpisać inne przedszkola lub oddziały przedszkole w szkole podstawowej, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru”.
 
Wraz z „Wnioskiem o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022” przedkładacie Państwo w formie papierowej dokumenty potwierdzające dane zapisane w ww. wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów naboru.
 
Potwierdzeniem woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia woli w formie pisemnej na rok szkolny 2021/2022 w terminie wynikającym z harmonogramu.
 
Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.