OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór uzupełniający wniosków do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
 
Wnioski od chętnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych oraz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy na terenie Miasta Suwałki, a także wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych należy składać do dnia 30 czerwca 2024 r. 
 
Cel Programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych na terenie Miasta Suwałk. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.
 
Dla kogo?
 
1. Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:
– prawa własności,
– lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.
 
 • Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochódnie przekracza 135 tys. zł. (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego)
 • Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego to maksymalnie 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

2. Dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.
Jaka jest wysokość dotacji którą można uzyskać?
a. Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
podstawowy poziom dofinansowania- do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 17.500 zł;
podwyższony poziom dofinansowania- do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 26.900 zł;
najwyższy poziom dofinansowania- do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 39.900 zł.
b. Dla wspólnot mieszkaniowych – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł (350 000 zł przy wymianie nieefektywnego źródła ciepła, 360 000 zł wymiana źródła ciepła z fotowoltaiką, 375 000 zł wymiana na pompę ciepła z fotowoltaiką, 150 000 zł termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła)
 
Na co?

Przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
 • zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet/zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane –  tylko w przypadku realizacji zadania głównego!  (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 
UWAGA!
NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIA WYŁĄCZNIE NA ZADANIA DODATKOWE! (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych)
 
Dodatkowe informacje:
 • Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z Gminą Miastem Suwałki.
 • W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 • We wszystkich trzech poziomach dofinansowania warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w pokoju nr 210, pod nr telefonu (87) 562 82 10 lub pisząc na adres e-mail: dkaminska@um.suwalki.pl ; azamaro@um.suwalki.pl, oraz na stronie https://www.wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/1197-cieple-mieszkanie-drugi-nabor