Na podstawie § 19 ust. 1 – 7 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Suwałk będącego załącznikiem do uchwały nr XIX/215/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach uchwalonej na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) organizatorzy wydarzeń o szczególnej wartości edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, społecznej lub promocyjnej mogą ubiegać się o Honorowy Patronat Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki. 

1. Przyznanie Honorowego Patronatu Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki odbywa się w oparciu o złożony wniosek lub wystąpienie wnioskodawcy na Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.

2. Złożenie wniosku lub wystąpienie nie jest równoznaczne z otrzymaniem Honorowego Patronatu Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.

3. Głosowanie nad przyznaniem Honorowego Patronatu Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki jest przeprowadzane na sesji w obecności co najmniej połowy członków Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, w głosowaniu jawnym.

4. Przyznanie Honorowego Patronatu Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki odbywa się w oparciu o wyniki głosowania.

5. W przypadku, gdy termin najbliższej sesji przypada na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia lub w innych, szczególnych wypadkach, Honorowy Patronat Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki  może zostać udzielony po dokonaniu konsultacji z resztą radnych.

6. Nadanie Honorowego Patronatu Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki wiąże się z obowiązkiem informowania o tym uczestników danego wydarzenia przez Organizatora, a także z wizytą delegacji Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki na wydarzeniu objętym patronatem.

7. Otrzymany Honorowy Patronat Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki nie może służyć do wspierania działań komercyjnych prowadzonych przez Organizatora. 


Wniosek o udzielenie Honorowego Patronatu Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki Pobierz