rfrd

Informacja o inwestycji „Budowa ulicy Hiszpańskiej w Suwałkach”

Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  na podstawie Umowy z Wojewodą Podlaskim nr 71G/R/RFRD/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę ulicy Hiszpańskiej od  ul. Zastawie do skrzyżowania z ul. Chorwacką Suwałkach, która jest  drogą kategorii drogi gminnej.
Zakres zadania obejmuje:
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej  
- wykonanie nowych obustronnych chodników
- budowę zjazdów indywidualnych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi i komór rozsączających (odprowadzenie wód opadowych do gruntu),
- budowę oświetlenia ulicznego typu LED,
- przebudowę linii światłowodowej w niezbędnym zakresie,
- budowę kanału technologicznego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, .
  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki

Całkowita wartość zadania: 3.489.169,97zł
Dofinansowanie: 1.946.945,92 zł
Okres realizacji: 20.06.2023 r. – 31.12.2023 r.