Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach


Informacja na temat realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach”

W dniu 27.12.2016 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Suwałki podpisano Umowę Nr 276/2016/Wn10/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach” w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) to system wsparcia finansowego inwestycji z zakresu ochrony klimatu i redukcji emisji CO2 za pomocą środków uzyskanych przez Polskę w międzynarodowych transakcjach sprzedaży nadwyżek jednostek AAU emisji CO2, przyznanych w systemie ONZ w ramach Protokołu z Kioto.

Zgodnie z aneksem nr 2/574 z dnia 13.09.2017 r. do Umowy dotacji całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi: 3.848.560,00 zł, w tym:

koszty kwalifikowane: 3.312.239,00 zł,

koszty niekwalifikowane: 536.321,00 zł,

kwota dotacji wynosi: 993.671,00 zł.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 10 przy ulicy Antoniewicza 5 w Suwałkach w oparciu o audyt efektywności energetycznej i dokumentację techniczną w celu dostosowania budynków szkolnych do obowiązujących w Polsce norm i przepisów. Cel bezpośredni projektu: Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego budynku Zespołu Szkół nr 10  poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych.  

W skład przedsięwzięcia wchodzą roboty budowlane wykonane w latach wcześniejszych oraz roboty budowlane wykonane 2017 r.:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych - piwnic i cokołów styropianem grubości 14 cm;
  • ocieplenie ścian zewnętrznych - nadziemia styropianem grubości 14 cm;
  • ocieplenie ścian zewnętrznych - nadzienia wełną mineralną grubości 14 cm;
  • ocieplenie stropu i podciągów podcienia styropianem grubości 18 cm;
  • regulacja instalacji centralnego ogrzewania;
  • regulacja instalacji ciepłej wody użytkowej;
  • elementy zewnętrzne i inne niezbędne roboty remontowe (remont schodów, daszków zewnętrznych, opasek i studni przyokiennych itp.).

Umowa na roboty budowlane została podpisana pomiędzy miastem Suwałki a Wykonawcą w dniu 05.04.2017 r. Roboty zakończono dnia 15.09.2017 r.