W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór na 2021 r., zadania gminne) Miasto Suwałki uzyskało dofinansowanie na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza”.  

W dniu 09.12.2021 r. pomiędzy Miastem Suwałki a Wykonawcą została podpisana umowa na realizację robót budowalnych, natomiast w dniu 22.12.2021 r. między Miastem Suwałki a Wojewodą Podlaskim została podpisana Umowa o dofinansowanie nr 158G/RFRD/2021. Koszty realizacji zadania w wys. 558.538,09 zł współfinansuje również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi na odcinku ok. 935 metrów i budowę m.in. jezdni, zjazdów, chodników, drogi dla rowerów, oświetlenia ulicznego.

Całkowita wartość zadania: 5.583.443,81 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 4.729.732,74 zł
Wartość dofinansowania: 2.364.866,37 zł 
Planowana data zakończenia całej inwestycji: 30.11.2022 r.