Przedmiotowe zadanie pt. „Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach” zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie Umowy z Wojewodą Podlaskim nr 42G/FDS/2020 z dnia 06.07.2020 r.

Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę ulic w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach, które są drogami kategorii drogi gminnej, klasy drogi Lokalnej „L” i Dojazdowej „D”.

Zakres zadania obejmuje:
-  wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni w zakresie niezbędnym,
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej o przekroju ulicznym ujętej w krawężniki betonowe (szer. 6,0-7,0m),
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej o przekroju ulicznym ujętej w krawężniki betonowe szer. 6,0m,
- wykonanie nowych chodników szer. 2,0-4,50m i opasek z kostki betonowej szer. 0,5m
- wykonanie nowej drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 2,0m,
- budowa zjazdów indywidualnych i publicznych w miejscu istniejących bram i na drogi boczne (szer. 4,0-5,0m),
- wykonanie kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi i komór rozsączających (odprowadzenie wód opadowych do gruntu),
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami,
- budowa przyłączy sanitarnych w niezbędnym zakresie wraz z kanalizacją tłoczną,
- budowa przepompowni ścieków,
- budowa linii kablowej eN zasilającej tłocznie ścieków,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa linii światłowodowej w niezbędnym zakresie,
- budowa kanału technologicznego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wycinka drzew będących w projektowanym pasie drogowym.

  • Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 6.999.040,71 zł
  • Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 2.673.322,07 zł
  • Okres realizacji zadania maj-listopad 2020.
  • Głównym wykonawcą robót drogowych  jest REM BUD sp z o.o. ul. Sejneńska 57, w Suwałkach.