Przedmiotowe zadanie pt. „Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach” zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przedmiotowe zadanie obejmowało budowę ulic w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach, które są drogami kategorii drogi gminnej, klasy drogi Lokalnej „L” i Dojazdowej „D”.
Zakres zadania dotyczył:
-  wykonania robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni w zakresie niezbędnym,
- wykonania nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej o przekroju ulicznym ujętej w krawężniki betonowe (szer. 6,0-7,0m),
- wykonania nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej o przekroju ulicznym ujętej w krawężniki betonowe szer. 6,0m,
- wykonania nowych chodników szer. 2,0-4,50m i opasek z kostki betonowej szer. 0,5m
- wykonania nowej drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 2,0m,
- budowy zjazdów indywidualnych i publicznych w miejscu istniejących bram i na drogi boczne (szer. 4,0-5,0m),
- wykonania kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi i komór rozsączających (odprowadzenie wód opadowych do gruntu),
- budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami,
- budowy przyłączy sanitarnych w niezbędnym zakresie wraz z kanalizacją tłoczną,
- budowy przepompowni ścieków,
- budowy linii kablowej eN zasilającej tłocznie ścieków,
- budowy oświetlenia ulicznego,
- przebudowy linii światłowodowej w niezbędnym zakresie,
- budowy kanału technologicznego,
- wykonania oznakowania pionowego i poziomego,
- wycinki drzew będących w projektowanym pasie drogowym.

  • Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 6.999.040,71 zł
  • Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  wyniosła  2.836.573,90 zł
  • Okres realizacji zadania maj-grudzień 2020.

 
Głównym wykonawcą robót drogowych  była firma REM BUD sp z o.o. ul. Sejneńska 57, w Suwałkach.