Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie Umowy z Wojewodą Podlaskim nr 56G/FDS/2020 z dnia 21.12.2020 r.
 
Ulica klasy G na odcinku od ul. Północnej (ul. powiatowa nr 1153B) do ul. Wylotowej (droga gminna nr 101382B) będzie w przyszłości jednym z elementów tzw. „trasy wschodniej” czyli nowego układu komunikacyjnego DW Nr 655 na terenie Suwałk. Odcinek ten połączy ul. Pileckiego (klasa G), która docelowo znajdzie się w nowym przebiegu drogi DW Nr 655, z ul. Wylotową w Suwałkach.
 
Zadanie inwestycyjne jest częścią szerszego przedsięwzięcia drogowego, którego celem nadrzędnym jest usprawnienie ruchu drogowego na terenie Suwałk, w tym poprawa spójności komunikacyjnej i częściowe przekierowanie intensywnego ruchu drogowego odbywającego się ul. Utrata i ul. Pułaskiego poza centrum Suwałk.
 
Wydatki kwalifikowane:
– budowa drogi jednojezdniowej klasy „G” na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej z chodnikiem i ścieżką rowerową po zachodniej stronie drogi oraz skrzyżowania typu rondo z ul. Wylotową,
– rozbudowa ul. Wylotowej w związku z budową nowego skrzyżowania, typu rondo,
– budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz niezbędnymi rozbiórkami,
– budowa oświetlenia ulicznego w postaci w postaci słupów oraz montaż punktów świetlnych w postaci opraw LED,
– budowę kanału technologicznego,
– wykonanie w obrębie pasa drogowego trawników i nasadzeń drzew.
 
Wydatki niekwalifikowane:
– budowa  kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem oraz niezbędnymi rozbiórkami.                  
– budowa  sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem oraz niezbędnymi rozbiórkami.
– zabezpieczenie istniejącej sieci cieplnej elementami konstrukcyjnymi.
– wykonanie rozbiórki garażu blaszanego oraz budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym.
– przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. w Suwałkach.
 
Całkowita wartość zadania: 4 183 929,76 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 547 947,31 zł
Dofinansowanie: 1 773 973,65 zł
Okres realizacji zadania: 01.12.2020 – 15.10.2021 r.