Przedmiotowe zadanie pt. „Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz
z uzbrojeniem technicznym” obejmowało budowę 2 odcinków ulicy Księdza Stanisława Szczęsnowicza (obecnie jeszcze drogi gminnej nr 101398B, z dniem 1.01.2020r. droga powiatowa)  tj. od ul. Szpitalnej do ul. M. Reja (odc. nr 1) oraz od ul. M. Reja do ul. Gen. K. Pułaskiego (odc. nr 2).
Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zakres zadania na odcinku nr 1 od  ul. Szpitalnej do ul. M. Reja w Suwałkach obejmowało:
- budowę drogi gminnej 101398B, o długości. ok. 135mb  kategorii ruchu KR 3, jezdnia szer. 6,0 m
o nawierzchni bitumicznej, po stronie południowej chodnik szer. 2,5m, po stronie północnej ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,6m, po stronie południowej miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 29 szt. , budowa miejsc dostępu (zjazdy), budowa kanału technologicznego, budowa kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej, budowa oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie i przebudowa kabla sieci Nn w miejscach kolidujących z projektowaną drogą,  przebudowa linii napowietrznej Nn, zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejącej sieci telefonicznej przebiegającej pod jezdnią. Droga gminna 101398B na tym odcinku  stanowi ciąg komunikacyjny włączony poprzez istniejące skrzyżowania do drogi wojewódzkiej nr 655 (ul. M. Reja) i do drogi powiatowej nr 1134B (ul. Szpitalna).
Zakres zadania na odcinku nr 2 od ul. M. Reja do ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach obejmowało:
- budowę drogi gminnej 101398B o długości ok. 260mb w przekroju drogowym, kategorii ruchu KR 3, jezdnia szer. 6,0 m o nawierzchni bitumicznej,  po stronie południowej chodnik szer. od 2,5m do 3,0 m, natomiast po stronie północnej chodnik szer. 2,0 m, po stronie północnej droga rowerowa szer. 2,0 m, po stronie północnej parkingi dla samochodów osobowych w ilości 28 szt. z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, budowa i przebudowa miejsc dostępu (zjazdy), budowa kanału technologicznego, rozbudowa kanalizacji deszczowej, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa wodociągu, budowa oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie i przebudowa kabla sieci Nn w miejscach kolidujących z projektowaną drogą, przebudowa linii napowietrznej Nn, przebudowa odcinka istniejącej sieci telefonicznej w miejscach kolidujących z projektowaną drogą oraz zabezpieczenie przejść poprzecznych. Droga gminna 101398B na tym odcinku stanowi ciąg komunikacyjny włączony poprzez istniejące (do przebudowy) skrzyżowania do drogi wojewódzkiej  bez numeru (ul. Gen. Pułaskiego) i drogi wojewódzkiej nr 655 (ul. M. Reja).
 
  • Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 2.551.137,66zł, w tym:
  • Roboty budowlane odcinek 1 – 804.299,26zł
  • Roboty budowlane odcinek 2 – 1.746.248,00 zł
  • Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  wyniosła 1.137.946,59zł
  • Okres realizacji zadania maj-grudzień 2020.

Głównym wykonawcą robót drogowych na obu odcinkach drogi  jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach.