Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)

Tytuł projektu:  „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)”

Nr projektu: WND-RPPD.04.01.01-20-0009/17

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV – „Poprawa dostępności transportowej”, Działanie 4.1. – „Mobilność regionalna”, Poddziałanie 4.1.1. – „Mobilność regionalna”,

Cel: „Zwiększenie dostępności transportowej miasta Suwałki i regionu w ruchu drogowym”.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przez władze miasta i województwa podlaskiego w dniu 17.08.2017 r.

Zakres projektu:

Projekt polega na przebudowie i rozbudowie ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Północnej w docelowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655 w mieście Suwałki.

Zadanie obejmuje budowę jezdni wraz z infrastrukturą techniczną oraz skrzyżowaniami z ul. Falka, Wyszyńskiego (rondo), Chopina i ul. Północną (rondo). Zaprojektowano też chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej i teletechnicznej, przebudową kolizji sieci, oświetleniem drogi, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, zielenią itp.

Całkowita wartość projektu: 12 370 261,49 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 12 132 137,92 zł

Wartość dofinansowania z UE: 10 312 317,18 zł

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta Suwałki.

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. – listopad 2018 r.