Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – IV etap (przebudowa fragmentu ulicy Leśnej)

Informacja o projekcie nr WND-RPPD.04.01.01-20-0008/17 pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – IV etap (przebudowa fragmentu ulicy Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV – „Poprawa dostępności transportowej”, Działanie 4.1. – „Mobilność regionalna”, Poddziałanie 4.1.1. – „Mobilność regionalna”, Cel: „Zwiększenie dostępności transportowej miasta Suwałki i regionu w ruchu drogowym”.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0008/17 realizacji projektu została podpisana w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przez władze miasta i województwa podlaskiego w dniu 17.08.2017 r. (Aneks nr UDA-RPPD.04.01.01.20-0008/17-01 z dnia 26 października 2017 r.)

Przedmiotem projektu jest przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. Wojska Polskiego oraz budowie nowego odcinka od ul. Wojska Polskiego do ul. Utrata, w docelowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki o całkowitej długości 1 733,25 m.

Projekt obejmuje:

  • przebudowę ul. Leśnej od ul. Gen. Mieczysława Mackiewicza leżącej w pobliżu ul. Krakowskiej do ul. Wojska Polskiego o długości 770,42 m;
  • budowę nowego odcinka od ul. Wojska Polskiego do ul. Utrata o długości 453,19 m;
  • przebudowę ul. Utrata o długości 512,83 m.

Budżet projektu po podpisaniu Aneksu do umowy o dofinansowanie:

Wartość całkowita projektu: 17.806.535,47 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 14.662.294,57 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 12.462.950,32 PLN

Wartość wydatków niekwalifikowalnych: 3.144.240,90 PLN

Okres realizacji projektu: 28.04.2016 r. (wydanie pozwolenia na budowę) – 31.10.2018 r. (planowane podpisanie protokołu odbioru robót).   

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych: 07.08.2017 r. 

Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2018 r.